ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร และนัดหมายก่อนมาติดต่อราชการผ่านแอปพลิเคชั้นไลน์ (โครงการต่อเนื่อง) : 50280000-3239

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวโชติกา , 6261

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เอกสารการทะเบียนเป็นเอกสารสำคัญซึ่งทางราชการออกให้แก่บุคคตั้งแต่แรกเกิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในชีวิตประจำตัว เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบแจ้งย้ายที่อยู่ บัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ ได้วางระบบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ให้บริการด้วยมือ บันทึกด้วยกระดาษ เข้าสู่ยุคระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทั่วประเทศ ในการนี้สำนักงานเขตบึงกุ่มยังมีเอกสารทางทะเบียนแบบเดิมที่ยังไม่เก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ การค้นหาเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาส่งผลให้ประชาชนต้องรอคอยนาน หรือบางครั้งต้องมารับในวันถัดไป จึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชนว่า ก่อนมาติดต่อราชการให้ติดต่อผ่าน Application Line เพื่อขอคำปรึกษา หรือขอตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนก่อนมาติดต่อราชการ เพื่อไม่ต้องเสียเวลารอคอย ลดเวลาในการติดต่อขอรับบริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จักได้จัดเตรียมเอกสารรอไว้

50280200/50280200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนก่อนมาติดต่อราชการ - เพื่อเพิ่มช่ิงทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชนผู้รับบริการ โดยลดระยะเวลาการรอคอย และจำนวนครั้งที่มาติดต่อราชการของประชาชน - เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตบึงกุ่มและกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยการเพิ่มช่องทางการให้บริการสำหรับประชาชนและลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยของประชาชนในการมาติดต่อราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

09/09/2563 : มีผู้เข้ารับบริการผ่าน Application Line ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 5 ราย ขอคำปรึกษา 2 ราย นัดหมายขอเข้ารับบริการ จำนวน 3 ราย ผู้ขอรับบริการได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ จำนวน 5 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม สรุปมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100% และของเดือนกันยายน 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารและดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชา เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่วางไว้เสร็จสิ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/08/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-08-13)

84.00

13/08/2563 : มีผู้เข้ารับบริการผ่าน Application Line ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 5 ราย ขอคำปรึกษา 3 ราย นัดหมายขอเข้ารับบริการ จำนวน 2 ราย ผู้ขอรับบริการได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ จำนวน 5 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม สรุปมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-03)

85.00

03/08/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-10)

83.00

10/07/2563 : มีผู้เข้ารับบริการผ่าน Application Line ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 7 ราย ขอคำปรึกษา 6 ราย นัดหมายขอเข้ารับบริการ จำนวน 1 ราย ผู้ขอรับบริการได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ จำนวน 7 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม สรุปมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-06-24)

77.00

24/06/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-11)

75.00

11/06/2563 : มีผู้เข้ารับบริการผ่าน Application Line ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 7 ราย ขอคำปรึกษา 5 ราย นัดหมายขอเข้ารับบริการ จำนวน 2 ราย ผู้ขอรับบริการได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ จำนวน 7 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม สรุปมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-05)

70.00

05/05/2563 : มีผู้เข้ารับบริการผ่าน Application Line ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 3 ราย ขอคำปรึกษา 1 ราย นัดหมายขอเข้ารับบริการ จำนวน 2 ราย ผู้ขอรับบริการได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ จำนวน 3 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม สรุปมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-04-23)

63.00

23/04/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-08)

58.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ขอรายงานผลโครงการประจำเดือนมีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ มีผุ้เข้ามาขอรับบริการ 8 ราย ขอปรึกษา 3 ราย นัดหมาย 5 ราย ตอบแบบสอบถามจำนวน 7 ราย สรุปได้ดังนี้ การให้บริการสะดวกรวดเร็วเจ้าหน้ามีความสุภาพ ให้คำแนะนำเป้นอย่างดี มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-02)

50.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายงานผลโครงการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สรุปได้ดังนี้ มีผุ้เข้ามาขอรับบริการ 9 ราย ขอปรึกษา 5 ราย นัดหมาย 4 ราย ตอบแบบสอบถามจำนวน 8 ราย สรุปได้ดังนี้ การให้บริการสะดวกรวดเร็วเจ้าหน้ามีความสุภาพ ให้คำแนะนำเป้นอย่างดี มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-07)

42.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายงานผลโครงการประจำเดือนมกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้ มีผุ้เข้ามาขอรับบริการ 8 ราย ขอปรึกษา 3 ราย นัดหมาย 5 ราย ตอบแบบสอบถามจำนวน 8 ราย สรุปได้ดังนี้ การให้บริการสะดวกรวดเร็วเจ้าหน้ามีความสุภาพ ให้คำแนะนำเป้นอย่างดี มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-07)

35.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายงานผลโครงการประจำเดือนธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ มีผุ้เข้ามาขอรับบริการ 9 ราย ขอปรึกษา 6 ราย นัดหมาย 3 ราย ตอบแบบสอบถามจำนวน 9 ราย สรุปได้ดังนี้ การให้บริการสะดวกรวดเร็วเจ้าหน้ามีความสุภาพ ให้คำแนะนำเป้นอย่างดี มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-02)

28.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายงานผลโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 สรุปได้ดังนี้ มีผุ้เข้ามาขอรับบริการ 9 ราย ขอปรึกษา 3 ราย นัดหมาย 6 ราย ตอบแบบสอบถามจำนวน 7 ราย สรุปได้ดังนี้ การให้บริการสะดวกรวดเร็วเจ้าหน้ามีความสุภาพ ให้คำแนะนำเป้นอย่างดี มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-12)

20.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน. ได้ดำเนินการรายงานผลโครงการประจำเดือนตุลาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ มีผุ้เข้ามาขอรับบริการ 7 ราย ขอปรึกษา 5 ราย นัดหมาย 2 ราย ตอบแบบสอบถามจำนวน 7 ราย สรุปได้ดังนี้ การให้บริการสะดวกรวดเร็วเจ้าหน้ามีความสุภาพ ให้คำแนะนำเป้นอย่างดี มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-25)

15.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการรับแจ้งจากประชาชนที่ติดต่อเข้ามาขอรับบริการและนัดหมายรวมถึงให้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อรวบรวมสรุปประจำเดือนตุลาคม 2562 รายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-16)

10.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการฯและอนุมัติคำสั่งคณะทำงานฯเมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562เปิดระบบแอปพิเคชั่นไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สร้างบัญชีแอปพลิเคชั่นไลน์ฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงานฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เปิดระบบแอปพลิเคชั่นไลน์และประเมินความพึงพอใจหลังใช้บริการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการประเมินในระบบฯ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3239

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3239

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **