ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ครอบครัวรักการอ่าน : 50280000-3279

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววิภาวดี ศิริสม โทร.6289

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพสังคมยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันเพื่อแสวงหาความสำเร็จในชีวิต ความรู้จึงเป็นปัจจัยสำคัญทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในชีวิต การสร้างจิตสำนึกรักการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กประกอบกับเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เด็ก หรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยการเรียนหนังสือในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ จึงต้องทำกิจกรรมควบคู่เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การให้ความรู้ในการใช้ห้องสมุด การให้ความรู้ในการเลือกหนังสือกิจกรรมการเล่านิทาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้การเรียนรู้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้ทำโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนในพื้นที่เขตบึงกุ่มได้มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างทัศนคติรักการอ่าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคตและสามารถนำเอาทักษะที่จำเป็นในการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน

50281000/50281000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาทักษะ ละส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่รักการอ่านนำไปสู่รากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอ่านเชิงรุกในพื้นที่เขตบึงกุ่ม พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์บ้านหนังสือเขตบึงกุ่ม และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่ 2.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือนวลจันทร์และบ้านหนังสือเคหะนวมินทร์จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมนิทานมหัศจรรย์ กิจกรรมกระดาษแสนสนุก กิจกรรมทำเองได้ง่ายจัง กิจกรรมงานประดิษฐ์ กิจกรรมงานฝีมือ โดยดำเนินการในวันหยุดราชการ มีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่เขต เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-25)

100.00

25/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-26)

70.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการครอบครัวรักการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-23)

60.00

23/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการฯ และจัดเตรียมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : รอเอกสารเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR ของวัสดุโครงการที่จะจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมโครงการ และรายงานผลการดำเนินการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3279

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3279

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **