ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยายนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า : 50280000-3288

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายคุณากร 6287

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทไให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และประชาชนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครมีจำนวนมากขึ้นทุกปี เป้นเหตุให้เกิดความไม่เป้นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การจราจรติดขัด อาชญากรรมเพิ่มขึ้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่น และมีการอพยพย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาในพื้นที่เขตบึงกุ่มเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด การจอดรถบนทางเท้าสาธารณะ เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการกวดขันรถจอดหรือขับขี่บาทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงภัยขึ้น

50280900/50280900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดให้ทางเท้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด และไม่มีสิ่งกีดขวาง 2. เพื่อให้ประชาชนใช้ทางเท้าสัญจรผ่านไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย 3. เพื่อให้เขตบึงกุ่มมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

กวดขันบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์และล้อเลื่อนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณหน้าตลาดอินทรารักษ์ จุดที่ 2 บริเวณหน้าสันติอโศก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้าตลาดอินทรารักษ์ หน้าสันติอโศก และบริเวณถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์ ถนนนวลจันทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนโพธิ์แก้ว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยย่อยที่ประชาชนใช้สัญจรหน่าแน่นเป็นแหล่งชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์ ว่ากล่าวตักเตือน และดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 7,500 บาท (1 ก.ย.- 29 ก.ย. 63)ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-25)

88.00

25/8/2563 :จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้าตลาดอินทรารักษ์ หน้าสันติอโศก และบริเวณถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์ ถนนนวลจันทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนโพธิ์แก้ว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยย่อยที่ประชาชนใช้สัญจรหน่าแน่นเป็นแหล่งชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์ ว่ากล่าวตักเตือน และดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 61 ราย เป็นเงิน 34,100 บาท (1 ส.ค.- 25 ส.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 :จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้าตลาดอินทรารักษ์ หน้าสันติอโศก และบริเวณถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์ ถนนนวลจันทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนโพธิ์แก้ว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยย่อยที่ประชาชนใช้สัญจรหน่าแน่นเป็นแหล่งชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์ ว่ากล่าวตักเตือน และดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 9,000 บาท (1 ก.ค.- 23 ก.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-23)

72.00

23/6/2563 :จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้าตลาดอินทรารักษ์ หน้าสันติอโศก และบริเวณถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์ ถนนนวลจันทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนโพธิ์แก้ว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยย่อยที่ประชาชนใช้สัญจรหน่าแน่นเป็นแหล่งชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์ ว่ากล่าวตักเตือน และดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 23 ราย เป็นเงิน 17,500 บาท (1 มิ.ย.- 23 มิ.ย. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-25)

64.00

25/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้าตลาดอินทรารักษ์ หน้าสันติอโศก และบริเวณถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์ ถนนนวลจันทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนโพธิ์แก้ว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยย่อยที่ประชาชนใช้สัญจรหน่าแน่นเป็นแหล่งชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์ ว่ากล่าวตักเตือน และดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 7,000 บาท (1 พ.ค.- 22 พ.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-20)

56.00

20/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้าตลาดอินทรารักษ์ หน้าสันติอโศก และบริเวณถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์ ถนนนวลจันทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนโพธิ์แก้ว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยย่อยที่ประชาชนใช้สัญจรหน่าแน่นเป็นแหล่งชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์ ว่ากล่าวตักเตือน และดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 7,500 บาท (1 เม.ย.- 20 เม.ย. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-23)

48.00

23/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้าตลาดอินทรารักษ์ หน้าสันติอโศก และบริเวณถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์ ถนนนวลจันทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนโพธิ์แก้ว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยย่อยที่ประชาชนใช้สัญจรหน่าแน่นเป็นแหล่งชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์ ว่ากล่าวตักเตือน และดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 55 ราย เป็นเงิน 65,500 บาท (1 มี.ค.- 23 มี.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้าตลาดอินทรารักษ์ หน้าสันติอโศก และบริเวณถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์ ถนนนวลจันทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนโพธิ์แก้ว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยย่อยที่ประชาชนใช้สัญจรหน่าแน่นเป็นแหล่งชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์ ว่ากล่าวตักเตือน และดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 8,500 บาท (1 ก.พ.- 21 ก.พ. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-22)

32.00

22/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้าตลาดอินทรารักษ์ หน้าสันติอโศก และบริเวณถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์ ถนนนวลจันทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนโพธิ์แก้ว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยย่อยที่ประชาชนใช้สัญจรหน่าแน่นเป็นแหล่งชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์ ว่ากล่าวตักเตือน และดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท (1 ม.ค.- 21 ธ.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-23)

24.00

23/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้าตลาดอินทรารักษ์ หน้าสันติอโศก และบริเวณถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์ ถนนนวลจันทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนโพธิ์แก้ว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยย่อยที่ประชาชนใช้สัญจรหน่าแน่นเป็นแหล่งชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์ ว่ากล่าวตักเตือน และดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท (1 ธ.ค.- 24 ธ.ค. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-27)

16.00

27/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้าตลาดอินทรารักษ์ หน้าสันติอโศก และบริเวณถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์ ถนนนวลจันทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนโพธิ์แก้ว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยย่อยที่ประชาชนใช้สัญจรหน่าแน่นเป็นแหล่งชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์ ว่ากล่าวตักเตือน และดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 31 ราย เป็นเงิน 55,000 บาท (1 พ.ย.- 26 พ.ย. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-21)

8.00

21/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้าตลาดอินทรารักษ์ หน้าสันติอโศก และบริเวณถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์ ถนนนวลจันทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนโพธิ์แก้ว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยย่อยที่ประชาชนใช้สัญจรหน่าแน่นเป็นแหล่งชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์ ว่ากล่าวตักเตือน และดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 14,000 บาท (1 ต.ค.- 20 ต.ค. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3288

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3288

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0985

ตัวชี้วัด : 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **