ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์รับแจ้งทุกข์ กทม. 1555 ของสำนักงานเขตสาทร : 50290000-3242

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวฐาณมาศ ช้างพินิจ โทร 7207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ คือ ความสามารถของหน่วยงานในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการที่ปรากฎในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนนิการแก้ไข และรายงานผลอย่างมีคุณภาพตามอำนาจหน้าที่ มีแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 1. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องที่ได้ระับแจ้งจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) ทุกวัน 2. แจ้งฝ่ายหรือผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับแจ้งอย่างมึคุณภาพโดยเร็วที่สุด 3. บันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการตอบชี้แจงผู้แจ้งเรื่องทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ 4. รายงานผลการดำเนินการหรือปัญหา อุปสรรคให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 5. ชี้แจงผู้แจ้งเรื่อง (กรณีสามารถติดต่อได้)

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยเหลือแก้ไขบรรเทาเหตุให้กับประชาชน ผู้รับบริการ 2. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม

เป้าหมายของโครงการ

1. เกิดความเป็นธรรม 2. มีเรื่องร้องเรียนที่ลดน้อยลง 3. เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน โดยตลอดเดือนตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 879 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 956 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.38 โดยพบว่า 5 ประเด็นแรก คือ เหตุเดือนร้อนรำคาญ /การกระทำในที่สาธารณะ//เรื่องฉุกเฉิน/ท่อระบายน้ำ/ขยะและสิ่งปฏิกูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน โดยตลอดเดือนตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 879 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 854 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.16 โดยพบว่า 5 ประเด็นแรก คือ เหตุเดือนร้อนรำคาญ /การกระทำในที่สาธารณะ/ขยะและสิ่งปฏิกูล/ท่อระบายน้ำ/ต้นไม้ สวนสาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน โดยตลอดเดือนตุลาคม 2562 – 29 มิถุนายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 789 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 768 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.34 โดยพบว่า 5 ประเด็นแรก คือ เหตุเดือนร้อนรำคาญ /การกระทำในที่สาธารณะ/ขยะและสิ่งปฏิกูล/ท่อระบายน้ำ/ต้นไม้ สวนสาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผนงาน โดยตลอดเดือนตุลาคม 2562 - 26 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 690 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 671 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.25 โดยพบว่า 5 ประเด็นแรก คือ เหตุเดือนร้อนรำคาญ /การกระทำในที่สาธารณะ/ขยะและสิ่งปฏิกูล/ท่อระบายน้ำ/ต้นไม้ สวนสาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/04/2563 : เดือนเมษายน 2563 มีจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 83 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 77 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 1 ตุลาคม - 30 มีนาคม 2563 นั้น มีเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด รวม 519 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 488 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 เรื่อง ประเภทที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เหตุเดือดร้อนรำคาญ / กระทำผิดในที่สาธารณะ / ท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-30)

32.00

30/1/2563 : วันที่ 1 ตุลาคม - 30 มกราคม 2562 นั้น มีเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด รวม 310 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 298 เรื่อง (ร้อยละ 96.13) อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 เรื่อง (ร้อยละ 3.87) ประเภทที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ เหตุเดือดร้อนรำคาญ / กระทำผิดในที่สาธารณะ / ท่อระบายน้ำ / ขยะและสิ่งปฏิกูล / ไฟฟ้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.20 (2019-12-24)

24.20

24/12/2562 : วันที่ 1 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2562 นั้น มีเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด รวม 209 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 191 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 เรื่อง ประเภทที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เหตุเดือดร้อนรำคาญ / กระทำผิดในที่สาธารณะ / ท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.90 (2019-11-27)

16.90

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยในเดือนตุลาคม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2562 นั้น มีเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด รวม 144 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 134 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 เรื่อง ประเภทที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เหตุเดือดร้อนรำคาญ / กระทำผิดในที่สาธารณะ / ท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.30 (2019-10-28)

8.30

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยในเดือนตุลาคม ระหว่างวันที่ 1 - 27 ตุลาคม 62 นั้น มีเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด รวม 72 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 49 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 23 เรื่อง ประเภทที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เหตุเดือดร้อนรำคาญ / กระทำผิดในที่สาธารณะ / ท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับผ่านศูนย์รับแจ้งทุกข์ 1555+รายงานสำนักปลัดกทม.ทราบทุกเดือน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3242

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3242

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0833

ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

0 / 0
2
100.00

100 / 50
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **