ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50290000-3269

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

98.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98.00

นายอิขย์ หงษา โทร 7227

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเขตสาทรยังขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกตามริมถนนได้มีบางส่วนตายไปเนื่องจากโรคและแมลงทำลาย ทำให้ต้องจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มและปลูกต้นไม้ทดแทน โดยมุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้กับประชาชนเพื่อจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการ บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานครและเป็นปอดของคนเมือง

50290600/50290600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่นในพื้นที่เขตสาทร 3. เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพแวดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

เป้าหมายของโครงการ

1. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเจริญราษฎร์ ถนนนางลิ้นจี่ถนนสาทรใต้ 2. ปลูกทดแทนต้นไม้ยืนต้นถนนจันทน์ ถนนนางลิ้นจี่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แยก 8, แยก 10 และแยก 15

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-05-23)

98.00

23/05/2563 : ดำเนินการจัดหาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-04-25)

98.00

25/04/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้จำนวนทั้งหมด 306673.56 ตร.ม (98.33%) สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 1 ไร่ 92 วา สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ 3 งาน 93 วา ที่ว่างซอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่2 3 งาน 66 วา ที่ว่างซอยโปร่งใจ 2 ไร่ 93 วา ที่ว่างซอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่1 2 งาน 16 วา พื้นที่ไม้ยืนต้นชุมชนบ้านแบบ 2 งาน 23 วา ที่ว่างซอยสาทร11แยก13 1 งาน 63 วา ที่ว่างซอยนางลิ้นจี่4 3งาน 60 วา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวน 9 ประเภท 1. พื้นที่ไม้ยืนต้นชุมชนบ้านแบบ (2 งาน 23 วา) 2. ที่ว่างซอยสาทร11แยก13 (1งาน 63 วา) 3. ที่ว่างซอยนางลิ้นจี่4 (3งาน 60 วา) 4. รวม 6 งาน 146 วา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-25)

55.00

25/2/2563 : ดำเนินการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมภายในพื้นที่เขตสาทร และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเจริญราษฎร์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำวัดดอนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-13)

50.00

13/2/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจำนวนข้อมูลสวน 9 ประเภท ได้แก่ 1.ที่ว่างซอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่1 ( 2งาน 16 วา) 2.ที่ว่างซอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่2 ( 3 งาน 66 วา) 3.ที่ว่างซอยโปร่งใจ ( 2ไร่ 93 วา) รวมทั้งหมด 2 ไร่ 5 งาน 175 วา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-28)

50.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-25)

50.00

25/12/2562 : 1.ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างทำชาดัดรูปเรือสำเภาวัดยานนาวาและจ้างเหมาทำกระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมเหล็กแขวน ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 350,990 บาท 2.ดำเนินการจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 450,808 บาท 3.ดำเนินการจัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคเอกชน) จำนวน 2 ที่ ได้แก่ 1.สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 2.สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ จำนวนพื้นที่สีเขียว 1 ไร่ 3 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขอเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำฎีกาเบิก-จ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3269

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3269

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0839

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
98.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **