ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการขุดลอกคู-คลอง กำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหล : 50290000-3279

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวุฑฒิชัย เกตุนิรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 7215

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตสาทรมีพื้นที่ในการดูแล 9.3260 ตางรางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มในอดีตประชาชนใช้น้ำจาก คู คลองเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน ต่อมาความเจริญทางเศรษฐกิจเติบโตมีการปลูกสร้างอาคารเพิ่มขึ้นตามลำดับทำให้เป็นชุมชนอาศัยอยุ่หนาแน่น ทำให้สภาพคู คลอง ที่เป็นทางระบายน้ำถูกปิดกันขวาทางระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

50290300/50290300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากน้ำฝน -เพื่อเป็นการระบายน้ำ

เป้าหมายของโครงการ

-ลดจุดน้ำท่วมขังให้หมดไป -เพื่อจัดการการระบายน้ำให้เร็วที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-28)

100.00

28/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว กำจัดวัชพืชเปิดและเปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ จำนวน 1 คู ความยาว 135 เมตร ครบตามแผนที่กำหนด 5 คู รวมความยาว ได้ 2,680 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-29)

45.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กำจัดวัชพึชเปิดทาน้ำไหล เดือน มกราคม 63 จำนวน 1 คู ความยาว 135 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือน ธ.ค. 2562 ดำเนินการได้ 1 คู ความยาว 575 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการลอกทำความสะอาดคู คลอง ได้จำนวน 2 คู ความยาว 1,140 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลอกคู-คลอง กำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหล ในเดือน ต.ค. 62 ได้ จำนวน 1 คู ความยาว 600 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:อนุมัติแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3279

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3279

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0826

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **