ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันการจอดและขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า : 50290000-3283

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ปิยลักษณ์ แสงศิลา (7236)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ปัจจุบันทางเท้าในถนนต่างๆของพื้นที่เขตสาทร ได้มีประชาชนนำรถยนต์ จักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ขึ้นไปจอดหรือขับขี่เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้ทางเท้าไม่ได้รับความสะดวก และอาจได้รับอันตรายจากการชำรุดเสียหายของทางเท้า อีกทั้งทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ประกอบกับการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ฝ่ายเทศกิจจึงจัดทำแผนการตรวจตรากวดขันเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด

50290900/50290900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1)ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าในพื้นที่เขตสาทร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย 2)พื้นที่เขตสาทรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3)เป็นการป้องกันทางเท้าในพื้นที่เขตสาทรไม่ให้ชำรุดเสียหาย

เป้าหมายของโครงการ

ทางเท้าสาธารณะในพื้นที่เขตสาทร มีการกวดขันตรวจตรา และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด -เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการจอดและขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า จำนวน 16 ครั้ง/เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจตรวจตรากวดขันการจอดและขับขี่รถบนทางเท้า จำนวน 16 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กวดขันการจอดและขับขี่รถบนทางเท้า 16 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มั

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ กวดขัน จับกุม ผู้กระทำผิด จอด และขับขี่รถบนทางเท้า จำนวน 16 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการจอดและขับขี่รถบนทางเท้าตามแผนที่กำหนด จำนวน 16 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมชำระค่าปรับอาจใช้อิทธิพลหรือแสดงข้อมูลทางสื่อโชเชี่ยลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง

** อุปสรรคของโครงการ :ผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมชำระค่าปรับในชั้นสำนักงานเขต

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่กวดขันจับกุมผู้ขับขี่บนทางเท้า 16 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวดขันรถจอดบนทางเท้าทั่วพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้กระทำความผิดจอดและขับขี่รถฯ บนทางเท้า จำนวน 16 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :การปฏิบัติภารกิจขาดความต่อเนื่อง เพราะเจ้าหน้าที่มีภารกิจหลายด้าน และผู้กระทำความผิดอาจใช้อิทธิพลหรืออภิสิทธิ์ไม่ยอมให้ดำเนินคดี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจตรากวดขันผู้กระทำความผิด 16 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ผู้กระทำความผิดใช้อิทธิพลหรืออภิสิทธื์ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กวดขันตรวจตราผู้กระทำความผิด จำนวน 16 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ผู้กระทำความผิดใช้้อิทธิพลไม่ยอมให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ภารกิจขาดความต่อเนื่อง จนท.มีภารกิจหลายด้าน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-01-28)

0.00

2020-1-28 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง จนท.เทศกิจติดภารกิจอื่นๆ และผู้กระทำความผิดใช้อิทธืพลไม่ยอมให้เปรียบเทียบปรับ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-01-27)

0.00

2020-1-27 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :การปฏิบัติหน้าที่ขาดความต่อเนื่อง เพราะเจ้าหน้าที่ติดภารกิจอื่น ผู้กระทำความผิดอาจใช้อิทธิพลหรืออภิสิทธิ์ ไม่ยอมให้ดำเนินคดี

** อุปสรรคของโครงการ :เพิ่มเติมข้อกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวก...

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมให้จับกุมและเปรียบเทียบปรับมีการใช้อิทธิพลเพื่อหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

2019-10-30 : 1.ประชาสัมพันธ์ห้ามจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าให้ประชาชนทราย 2.จัดจนท.ออกตรวจตรากวดขันการจอดและขับขี่รถบนทางเท้าหากพบการฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด 3.ตั้งจุดกวดขันจับ-ปรับ ผู้กระทำความผิดบนถนนสายหลักและสายรองคลอบคลุมทั่วพื้นที่เขตสาทร 16 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :1.การปฏิบัติภารกิจขาดความต่อเนื่องเพราะจนท.มีภารกิจหลายด้าน 2.ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 3.ผู้กระทำความผิดอาจใช้อิทธิพล หรืออภิสิทธิ โดยไม่ยอมให้ดำเนินคดี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3283

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3283

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0831

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **