ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรม 1 คลอง 2 ถนน ในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 50290000-3286

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายยูสรี หะมะ โทร 7207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสาทร มีกิจกรรมในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ คลองเป้าหมายในการดำเนินการของกลุ่มกรุงเทพใต้ (เขตสาทร) ตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่เขตสาทร คือ คลองวัดยานนาวา สำหรับถนนนั้น สำนักงานเขต ได้เลือก ถนนสาทรใต้ กับ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองวัดยานนาวาและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนสาทรใต้ กับ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เป้าหมายของโครงการ

คลองวัดยานนาวาและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนสาทรใต้ กับ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการพัฒนาให้สวยงาม เพื่อถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์ 1) มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเทน้ำ และมีการระบายน้ำได้ดี 2) ทางเดินริมคลองสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ 3) ปราศจากผักตบชวา ขยะ 4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพิ่มเติมต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดคลอง 5) สะพานข้ามคลองมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 6) การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง 7) การบำรุงรักษาสภาพคลอง ภูมิทัศน์ริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-31)

80.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้ดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์ 1) มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเทน้ำ และมีการระบายน้ำได้ดี 2) ทางเดินริมคลองสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ 3) ปราศจากผักตบชวา ขยะ 4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพิ่มเติมต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดคลอง 5) สะพานข้ามคลองมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 6) การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง 7) การบำรุงรักษาสภาพคลอง ภูมิทัศน์ริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ระบบการรายงานไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับประเด็นที่คณะกรรมการกำหนดที่จำตรวจประเมิน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-30)

45.00

30/04/2563 : ดำเนินการตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วน อยู่ระหว่างรอประสานสำนักการระบายน้ำ จัดทำป้ายโครงการ (คลองเฉลิมพระเกียรติ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-30)

35.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานและดำเนินการครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานชี้แจงในหน่วยงาน - ส่งรายงานไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนการดำเนินงาน+มอบหมายแต่ละฝ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน-คำสั่งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและรายงานผลผ่านระบบเดลี่แพลน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3286

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3286

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0835

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **