ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรม 1 คลอง 2 ถนน ในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 50290000-3286

สำนักงานเขตสาทร

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นายยูสรี หะมะ โทร 7207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสาทร มีกิจกรรมในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ คลองเป้าหมายในการดำเนินการของกลุ่มกรุงเทพใต้ (เขตสาทร) ตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่เขตสาทร คือ คลองวัดยานนาวา สำหรับถนนนั้น สำนักงานเขต ได้เลือก ถนนสาทรใต้ กับ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองวัดยานนาวาและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนสาทรใต้ กับ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เป้าหมายของโครงการ

คลองวัดยานนาวาและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนสาทรใต้ กับ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการพัฒนาให้สวยงาม เพื่อถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานชี้แจงในหน่วยงาน - ส่งรายงานไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนการดำเนินงาน+มอบหมายแต่ละฝ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน-คำสั่งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและรายงานผลผ่านระบบเดลี่แพลน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3286

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3286

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0835

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **