ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า : 50290000-7062

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปิยลักษณ์ แสงศิลา โทร. 082-9168964

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทางเท้า ในถนนต่าง ๆ ของพื้นที่เขตสาทร ได้มีประชาชนนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ขึ้นไปจอดหรือขับขี่หรือเข็นบนทางเท้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าไม่ได้รับความสะดวก และอาจได้รับอันตรายหรือทำให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ประกอบกับการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 อีกด้วย ดังนั้นฝ่ายเทศกิจจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการกวดขันผู้นำรถขึ้นจอดหรือขับขี่บนทางเท้า เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดดังกล่าว

50290900/50290900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ประชาชนได้รับทราบถึงข้อกฎหมายและให้ความร่วมมือไม่กระทำความผิด 2. ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าเดินได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 3. เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง 4. เพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สินของราชการมิให้ชำรุดเสียหาย

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
๑.๓.๑.๒ ลดการกระทำผิดกฎจราจร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : แผนการปฏิบัติการ 1. ใช้รถยนต์สายตรวจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนมิให้จอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เป้าหมาย 2. จัดชุดสายตรวจปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้าราชการเป็นหัวหน้าชุด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 5 นาย ตรวจตราดูแลพื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์และวันพุธ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 09.00 - 11.30 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น. 3. ตั้งจุดกวดขันการจอดและขับขี่รถบนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง” บนถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตสาทร ดังนี้ 1. ถนนสาทรใต้ 2. ถนนเจริญกรุง 3. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 4. ถนนจันทน์ 5. ถนนนางลิ้นจี่ 6. ถนนสวนพลู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-27)

85.00

27/07/2564 : แผนการปฏิบัติการ 1. ใช้รถยนต์สายตรวจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนมิให้จอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เป้าหมาย 2. จัดชุดสายตรวจปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้าราชการเป็นหัวหน้าชุด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 5 นาย ตรวจตราดูแลพื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์และวันพุธ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 09.00 - 11.30 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น. 3. ตั้งจุดกวดขันการจอดและขับขี่รถบนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง” บนถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตสาทร ดังนี้ 1. ถนนสาทรใต้ 2. ถนนเจริญกรุง 3. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 4. ถนนจันทน์ 5. ถนนนางลิ้นจี่ 6. ถนนสวนพลู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-24)

75.00

24/06/2564 : แผนการปฏิบัติการ 1. ใช้รถยนต์สายตรวจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนมิให้จอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เป้าหมาย 2. จัดชุดสายตรวจปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้าราชการเป็นหัวหน้าชุด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 5 นาย ตรวจตราดูแลพื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์และวันพุธ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 09.00 - 11.30 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น. 3. ตั้งจุดกวดขันการจอดและขับขี่รถบนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง” บนถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตสาทร ดังนี้ 1. ถนนสาทรใต้ 2. ถนนเจริญกรุง 3. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 4. ถนนจันทน์ 5. ถนนนางลิ้นจี่ 6. ถนนสวนพลู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-24)

65.00

24/05/2564 : แผนการปฏิบัติการ 1. ใช้รถยนต์สายตรวจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนมิให้จอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เป้าหมาย 2. จัดชุดสายตรวจปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้าราชการเป็นหัวหน้าชุด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 5 นาย ตรวจตราดูแลพื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์และวันพุธ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 09.00 - 11.30 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น. 3. ตั้งจุดกวดขันการจอดและขับขี่รถบนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง” บนถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตสาทร ดังนี้ 1. ถนนสาทรใต้ 2. ถนนเจริญกรุง 3. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 4. ถนนจันทน์ 5. ถนนนางลิ้นจี่ 6. ถนนสวนพลู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-24)

55.00

24/04/2564 : แผนการปฏิบัติการ 1. ใช้รถยนต์สายตรวจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนมิให้จอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เป้าหมาย 2. จัดชุดสายตรวจปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้าราชการเป็นหัวหน้าชุด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 5 นาย ตรวจตราดูแลพื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์และวันพุธ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 09.00 - 11.30 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น. 3. ตั้งจุดกวดขันการจอดและขับขี่รถบนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง” บนถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตสาทร ดังนี้ 1. ถนนสาทรใต้ 2. ถนนเจริญกรุง 3. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 4. ถนนจันทน์ 5. ถนนนางลิ้นจี่ 6. ถนนสวนพลู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : แผนการปฏิบัติการ 1. ใช้รถยนต์สายตรวจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนมิให้จอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เป้าหมาย 2. จัดชุดสายตรวจปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้าราชการเป็นหัวหน้าชุด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 5 นาย ตรวจตราดูแลพื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์และวันพุธ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 09.00 - 11.30 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น. 3. ตั้งจุดกวดขันการจอดและขับขี่รถบนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง” บนถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตสาทร ดังนี้ 1. ถนนสาทรใต้ 2. ถนนเจริญกรุง 3. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 4. ถนนจันทน์ 5. ถนนนางลิ้นจี่ 6. ถนนสวนพลู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-01)

45.00

แผนการปฏิบัติการ 1. ใช้รถยนต์สายตรวจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนมิให้จอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เป้าหมาย 2. จัดชุดสายตรวจปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้าราชการเป็นหัวหน้าชุด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 5 นาย ตรวจตราดูแลพื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์และวันพุธ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 09.00 - 11.30 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น. 3. ตั้งจุดกวดขันการจอดและขับขี่รถบนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง” บนถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตสาทร ดังนี้ 1. ถนนสาทรใต้ 2. ถนนเจริญกรุง 3. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 4. ถนนจันทน์ 5. ถนนนางลิ้นจี่ 6. ถนนสวนพลู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... แผนการปฏิบัติการ 1. ใช้รถยนต์สายตรวจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนมิให้จอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เป้าหมาย 2. จัดชุดสายตรวจปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้าราชการเป็นหัวหน้าชุด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 5 นาย ตรวจตราดูแลพื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์และวันพุธ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 09.00 - 11.30 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น. 3. ตั้งจุดกวดขันการจอดและขับขี่รถบนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง” บนถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตสาทร ดังนี้ 1. ถนนสาทรใต้ 2. ถนนเจริญกรุง 3. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 4. ถนนจันทน์ 5. ถนนนางลิ้นจี่ 6. ถนนสวนพลู

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-25)

35.00

25/01/2564 : การปฏิบัติการ 1. ใช้รถยนต์สายตรวจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนมิให้จอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เป้าหมาย 2. จัดชุดสายตรวจปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้าราชการเป็นหัวหน้าชุด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 5 นาย ตรวจตราดูแลพื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์และวันพุธ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 09.00 - 11.30 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น. 3. ตั้งจุดกวดขันการจอดและขับขี่รถบนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง” บนถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตสาทร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจปัญหาร้องเรียนของปี 62 และจัดทำแผนกวดขันจักรยานยนต์บนทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : ออกตรวจตรากวดขันการจอดและขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสายหลัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-7062

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-7062

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-852

ตัวชี้วัด : องค์ฯ 3 ร้อยละความสำเร็จของเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 43.18

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
47.06

100 / 100
2
54.54

0 / 0
3
43.18

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **