ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า : 50290000-7062

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวปิยลักษณ์ แสงศิลา โทร. 082-9168964

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทางเท้า ในถนนต่าง ๆ ของพื้นที่เขตสาทร ได้มีประชาชนนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ขึ้นไปจอดหรือขับขี่หรือเข็นบนทางเท้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าไม่ได้รับความสะดวก และอาจได้รับอันตรายหรือทำให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ประกอบกับการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 อีกด้วย ดังนั้นฝ่ายเทศกิจจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการกวดขันผู้นำรถขึ้นจอดหรือขับขี่บนทางเท้า เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดดังกล่าว

50290900/50290900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ประชาชนได้รับทราบถึงข้อกฎหมายและให้ความร่วมมือไม่กระทำความผิด 2. ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าเดินได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 3. เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง 4. เพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สินของราชการมิให้ชำรุดเสียหาย

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๒ ลดการกระทำผิดกฎจราจร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : ออกตรวจตรากวดขันการจอดและขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสายหลัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-7062

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-7062

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-852

ตัวชี้วัด : องค์ฯ 3 ร้อยละความสำเร็จของเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **