ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ School Zone Safety Zone : 50300000-3272

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมภพ ทับทวี 5934 - 5935

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจร และเป็นปัญหาสำคัญของเมืองมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกรวดเร็วและอุบัติเหตุด้านการจราจรในปี 2560ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร รวม 88,740 รายโดยสภาพปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตขยายตัวไปในทุกทิศทางส่งผลให้ประชาชนยังประสบปัญหาการจราจรอยู่เช่นเดิม ในอดีตที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นทางใหม่ ขยายผิวจราจร จัดทำระบบการจัดการจราจรและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจบุคลากรของกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยการจราจรแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่กรุงเทพมหานครยังต้องประสบกับภาวการณ์จราจรกรุงเทพมหานครจึงต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มพื้นที่ปฏิบัติการและขยายพื้นที่อำนวยความสะดวกจราจรให้กว้างขวางครอบคลุมโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการ School Zone Safety Zone ขึ้น

50300900/50300900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมึความสะดวกปลอดภัยมากที่สุด 2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น 3. เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏจราจรและรักษาวินัยจราจร

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป บริเวณหน้าโรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางคอแหลม ที่ตั้งอยู่ในจุดที่มีการจราจรคับคั่งในวันทำการวันละ 2 รอบ (เช้า-เย็น)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป บริเวณหน้าโรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางคอแหลม ที่ตั้งอยู่ในจุดที่มีการจราจรคับคั่งในวันทำการวันละ 2 รอบ (เช้า-เย็น)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจมากขึ้นทำให้กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในโครงการลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเช้าเย็น

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID 2019 ทำให้เจ้าหน้่ที่เทศกิจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนยังไม่เปิดภาคเรียนตามประกาศพรก. ฉุกเฉิน

** ปัญหาของโครงการ :โรงเรียนยังไม่เปิดภาคเรียนตามประกาศพรก. ฉุกเฉิน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวันในช่วงเวลาเร่งด่วนและถ่ายภาพรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมทั้งสรุปผลกรปฏิบัติงานประจำเดือนให้สำนักเทศกิจทราบ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากในช่วงเวลาเร่งด่วนมีผู้ปกครองเดินทางมารับบุตรหลานเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยควมยากลำบาก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : โครงการ School Zone Safty Zone เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านจราจรช่วงเปิดภาคเรียนช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน พร้อมรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-24)

25.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำโครงการ School Zone Safety Zone 2.จัดทำแผนโครงการ School Zone Safety Zone 3.สำรวจโรงเรียนในพื้นที่เขตบางคอแหลม 4.จัดทำคำสั่งปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :1 สภาพการในชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษามีปัญหาจราจรติดขัด ส่งผลให้ผู้ปกครองจอดรถรับส่งนักเรียนนอกพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งบางพื้นที่ไม่มีที่จอดรถเพียงพอทำให้แก้ปัญหาไม่บรรลุผล 2 โรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมายมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม ส่งผลให้ไม่มีกำลังเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่และเจ้าหน้าที่มีภารกิจหลายด้านที่ต้องปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ ตามแผน/โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3272

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3272

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **