ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคลองวัดจันทร์ในสวย น้ำใส ปลอดภัย ไร้ขยะ : 50300000-3276

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวปรีญาภรณ์ อุบล โทร.5908

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองในอดีตนั้นมีบทบาทสำคัญมาก ตลอดคลองสองฝั่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของมนุษย์มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหาร แหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางน้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทย มีการใช้น้ำจากระบบประปา ปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำคูคลอง รวมถึงการถมพื้นที่ริมน้ำ ทำให้แหล่งน้ำต่างๆกลายเป็นเพียงที่รองรับและระบายน้ำฝน ไม่ได้รับความดูแล เช่นเดียวกับคลองคลองวัดจันทร์ในที่ประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ ปัญหาขยะ น้ำตื้นเขิน เนื่องจากคลองเป็นที่รองรับน้ำเสียแหล่งของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น บ้านเรือน ชุมชน อาคารสงเคราะห์สำนักงานเขตบางคอแหลม วัด โรงเรียน ตลาด และสถานประกอบการต่างๆ ที่ทิ้งลงมาโดยไม่ได้รับการบำบัด ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพริมฝั่งคลอง ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมที่เหมาะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ หรือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน กรอบและทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การระบายน้ำ การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคูคลอง การอนุรักษ์คูคลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตบางคอแหลม ในการพัฒนาคลองวัดจันทร์ใน สำนักงานเขตบางคอแหลมได้มีการลงพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนและจัดประชุมร่วมกับภาคประชาสังคม โดยจากการลงพื้นที่และการประชุมร่วมกับภาคประชาสังคม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ เพื่อจัดการปัญหาขยะในลำคลอง ปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำตื้นเขิน การเพิ่มแสงสว่าง และเพิ่มความสวยงามของทัศนียภาพริมคลอง โดยนำศาสตร์พระราชาเรื่อง เข้าใจเข้าถึงพัฒนา มาใช้ เข้าใจ คือ เข้าใจพื้นที่ เข้าใจชุมชน ประชาชน และวิถีชีวิตของคนในชุมชน เข้าถึง โดยการระเบิดจากข้างใน คือ เน้นให้ประชาชนตระหนักหรือเห็นความสำคัญของการพัฒนาและเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิด ความรู้ ความต้องการที่มาจากประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การพัฒนาที่มาจากการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง จากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย น้ำตื้นเขิน ดินโคลนทับถม ความปลอดภัยในการสัญจร และสภาพแวดล้อมที่ไม่สวยงามของคลองวัดจันทร์ในสำนักงานเขตบางคอแหลมจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ริมคลองวัดจันทร์ใน โดยส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักษาแม่น้ำลำคลอง ให้กับประชาชนทุกช่วงทุกวัยโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงผู้สูงอายุ โดยการทำกิจกรรมที่มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อปรับปรุงคลองวัดจันทร์ใน ให้สะอาด น้ำมีคุณภาพดีขึ้น ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีการสร้าง Landmark แห่งใหม่ที่สะท้อนหรือบ่งบอกถึงเรื่องราวและอัตลักษณ์วิถีชีวิตของคนในชุมชน

50300100/50300100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย และน้ำตื้นเขินของคลองวัดจันทร์ใน 2. เพื่อปรับภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.เพื่อสร้าง Landmark แห่งใหม่ที่สะท้อนถึงเรื่องราวและอัตลักษณ์วิถีชีวิตของคนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1. ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย และน้ำตื้นเขิน ได้รับการแก้ไขในทันทีโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 2.ภูมิทัศน์บริเวณริมคลองมีความสวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย มีไฟฟ้าสว่าง และ มี Landmark แห่งใหม่ที่ใช้เป็นจุด Check-in ของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเขตบางคอแหลม 3.ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบคลองมีความภูมิใจเพราะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาดูแลรักษาคลองวัดจันทร์ในอย่างยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-24)

95.00

24/7/2563 : สำนักงานเขตบางคอแหลมได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสงเคราะห์สำนักงานเขตบางคอแหลม โดยการจัดสวนหย่อมและจัดทำจุดเช็คอินสำหรับถ่ายภาพ และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทาสี พร้อมน้ำดื่ม จากบริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด เพื่อใช้ในการทาสีปรับภูมิทัศน์ริมคลองวัดจันทร์ใน ให้สวยงามยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-25)

90.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ เช่น กิจกรรมไฟสว่างทางสะดวก การติดตั้งกล้อง CCTV เป็นต้น และดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-25)

85.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคู่มืออนุรักษ์คูคลอง และฝ่ายเทศกิจออกตรวจกวดขันเป็นประจำ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-24)

80.00

24/4/2563 : เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตและภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียในคลอง และกิจกรรมเก็บขยะริมคลอง ในคลอง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-25)

70.00

25/3/2563 : ได้จัดทำหนังสือเรื่องขอใช้พื้นที่กำแพงให้กับบริษัทนิวซอเซ้งและบ้านริมน้ำ ตลอดจนประสานเรื่องการติดกล้อง CCTV และออกแบบการวาดภาพริมกำแพง ตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : ออกแบบภาพวาดและขอให้สถานที่เพิ่มเติม ตลอดจนดำเนินกิจกรรมสำรวจ ติดตามสถานประกอบการให้มีการบำบัดน้ำเสีย และจัดชุดออกตรวจ กวดขัน ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงคูคลอง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือ "คลองสวยด้วยมือเรา" และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และการจัดกิจกรรมเทน้ำหมักจุลินทรีย์ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ บริเวณโรงเรียนวัดจันทร์ใน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดกิจกรรมเทน้ำหมักจุลิทรีย์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจันทร์ใน และจัดตั้งกลุ่มชุมชนคนริมน้ำ ตลอดจนสร้างไลน์แอดแจ้งเหตุเเกี่ยวกับการกระทำผิดในคูคลอง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการโดยมีการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนรับทราบ มีการประสานงานกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตลอดจนกำลังดำเนินกิจกรรมจัดทำน้ำหมักจุลินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างการเสนอโครงการและขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารโครงการที่ดีที่สุดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำป้ายประกาศบอกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน ประชาชน ร้านค้า และภาคเอกชน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ขุดลอกคูคลองระบายน้ำคลองวัดจันทร์ใน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 8
:ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 10
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3276

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3276

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1030

ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดมิติที่3.2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
73.33

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **