ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50300000-3278

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอมรรัตน์ อรุณล้ำเลิศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เพื่อทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน - เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

50300100/50300100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้ง 2. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

เป้าหมายของโครงการ

แก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ถูกต้อง รวดเร็ว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 คะแนนที่ได้รับ A = 20, B = 80 คะแนนที่ได้รับรวมทั้งหมด เท่ากับ 100 เรื่องราวร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 กันยายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 992 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 987 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : เรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 25 สิงหาคม 2563 ทั้งหมด 912 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 905 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 เรื่อง.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

2020-7-23 : เรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 23 กรกฎาคม 2563 ทั้งหมด 810 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 799 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 เรื่อง.

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : เรื่องราวร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 มิถุนายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 724 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 719 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-18)

60.00

18/5/2563 :เรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 25 พฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 647 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 636 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

2020-4-23 : เรื่องราวร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 23 เมษายน 2563 จำนวนทั้งหมด 567 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 561 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

2020-3-24 : เรื่องราวร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 24 มีนาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 443 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 428 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : เรื่งราวร้องทุกข์ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 371 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 359 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/01/2563 : เรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 21 มกราคม 2563 จำนวนทั้งหมด 281 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 270 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : เรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 199 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้ว 199 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : เรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด (1 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2562) ทั้งหมด 130 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 111 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3278

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3278

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1029

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **