ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50300000-3278

สำนักงานเขตบางคอแหลม

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางสาวอมรรัตน์ อรุณล้ำเลิศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- เพื่อทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน - เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

50300100/50300100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้ง 2. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

เป้าหมายของโครงการ

แก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ถูกต้อง รวดเร็ว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/01/2563 : เรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 21 มกราคม 2563 จำนวนทั้งหมด 281 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 270 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : เรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 199 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้ว 199 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : เรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด (1 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2562) ทั้งหมด 130 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 111 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3278

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3278

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1029

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **