ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคลองใสข้างบ้านเรา : 50300000-3306

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายประพนธ์ กาญจนเกตุ โทร . 5913

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมมีพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเขตและมีคูคลองเป็นจำนวนมาก ซึ่งเดิมพื้นที่เขตบางคอแหลม มีอาชีพเกษตรกรรม มีการทำสวนผลไม้ทั่วไป ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นชุมชนเมือง มีการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยขึ้นมาแทน ทำให้คูคลองที่มีอยู่มีบ้านเรือนประชาชนปลูกสร้างขึ้นริมคลอง และบางแห่งมีการลุกล้ำคูคลอง ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก มีการทิ้งขยะลงในคูคลอง ทำให้ตื้นเขิน น้ำในคูคลองเน่าเสีย จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อให้คูคลองสามารถระบายน้ำได้ดี และทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนและชุมชนที่อยู่ติดคูคลองได้รับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่ ฝ่ายโยธา จึงจัดทำโครงการคลองใสข้างบ้านเรา เพื่อรณรงค์ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล เพื่อให้คูคลองมีความสะอาดและระบายน้ำได้ดี แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปรับคุณภาพของน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

50300300/50300300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการแก้ไข กำจัดวัชพืชในคูคลอง เปิดทางน้ำไหล ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีความสะอาด เนื่องจากไม่มีสิ่งปฏิกูล ขยะ หรือสิ่งกีดขวาง ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ 3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะของเชื้อโรคต่าง ๆ 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนและชุมชนในการรักษาคูคลอง แหล่งน้ำ ให้มีความสะอาด ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในคูคลองแหล่งน้ำ 5. เพื่อให้การเปิดทางน้ำไหลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามวงรอบปีของการปฏิบัติงาน เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำหนุนสูง

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดคูคลองที่จะดำเนินการจำนวน 24 คู-คลอง ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-23)

100.00

23/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.23 (2020-03-25)

91.23

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการได้ 2 คูคลอง 1. คูน้ำข้างกองฝึกกรมศุลการกร 2. คูน้ำซอยมาตานุสรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 รวมทั้งหมด 20 คูคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-21)

75.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการได้ 4 คูคลอง คือ 1. ลำกระโดงสาธารณะ (ซอยโรงงานน้ำมันละหุ่ง) 2. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (แยกคลองสวน) 3. คูน้ำหมู่บ้านธนูรักษ์ 4. คูน้ำมไหสวรรย์ (หน้าโรงงานสบู่จุฬา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-01-15)

67.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการได้ 2 คูคลอง คือ 1. คูน้ำข้างปั้มน้ำมัน ปตท. 2. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (ชุมชนวัดอินทร์บรรจง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-20)

65.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการได้ 4 คู-คลอง 1. คูน้ำซอยประดู่ 4 2. คลองข้างหมู่บ้านภักดี 3. คลองตาเหล็ก 4. คูน้ำพระราม 3 ซอย 8 รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ทั้งหมด 10 คู-คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-20)

60.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการเดื่อน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 4 คลอง 1. คูน้ำปลายซอยเจริญกรุง 109 2. คลองสวน 3. คูน้ำข้างสุเหล่าเก่า 4. คูน้ำแยกคลองกรวย รวมทั้งหมด 6 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-10-25)

7.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินแล้ว จำนวน 2 คูคลอง 1. คูน้ำมัสยิดบางอุทิศ 2. คูน้ำแยกคลองสวนหลวง 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2018-09-01
สิ้นสุด :2018-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3306

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3306

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1015

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **