รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต : 5030-1015

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00
100.0000
100 / 100
2
90.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำแผนและโครงการ - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง - รายงานขอซื้อขอจ้าง และเสนอขออนุมัติจ้าง - ดำเนินการขุดลอกดำเนินแล้ว ได้แก่ คูน้ำมัสยิดบางอุทิศ คูน้ำแยกคลองสวนหลวง 1 คูน้ำปลายซอยเจริญกรุง 109 คลองสวน คูน้ำข้างสุเหล่าเก่า คูน้ำแยกคลองกรวย คูน้ำซอยประดู่ 4 คลองข้างหมู่บ้านภักดี คลองตาเหล็ก คูน้ำพระราม 3 ซอย 8 รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ทั้งหมด 10 คู-คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการได้ 2 คูคลอง คือ 1. คูน้ำข้างปั้มน้ำมัน ปตท. 2. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (ชุมชนวัดอินทร์บรรจง) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการได้ 4 คูคลอง คือ 1. ลำกระโดงสาธารณะ (ซอยโรงงานน้ำมันละหุ่ง) 2. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (แยกคลองสวน) 3. คูน้ำหมู่บ้านธนูรักษ์ 4. คูน้ำมไหสวรรย์ (หน้าโรงงานสบู่จุฬา และเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการได้ 2 คูคลอง 1. คูน้ำข้างกองฝึกกรมศุลการกร 2. คูน้ำซอยมาตานุสรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 รวมทั้งหมด 20 คูคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย ๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลาก เข้าในพื้นที่รับผิดชอบให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๓ และมีภารกิจการเตรียมการ ดังนี้ ๑.๑ การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล ๑.๒ การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำบูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน ๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหมายถึงความสำเร็จ ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต ดังนี้ ๑. ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา - ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อหาปัจจัย ความสำเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป ๒. สำรวจความพร้อม ๒.๑ ท่อระบายน้ำ (สำรวจความยาวท่อระบายน้ำที่ต้องล้างทำความสะอาด) ๒.๒ คู คลอง (สำรวจคู คลอง ที่มีความพร้อม และที่ต้องขุดลอก) ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตประกอบด้วย แผนการเตรียมการตามภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังนี้ ๓.๑ แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน ๓.๒ แผนการขุดลอกคู – คลอง และเปิดทางน้ำไหล พร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ระบุมาในแผนฯ ๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ครั้ง/ปี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ผลคะแนนการดำเนินการตามแผนฯ (คะแนนร้อยละ ๑๐๐) ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่สำนักงานเขตกำหนด ร้อยละ ๑๐๐ = ๑๐ คะแนน ร้อยละ ๙๐-๙๙ = ๘ คะแนน ร้อยละ ๘๐-๘๙ = ๖ คะแนน ร้อยละ ๗๐-๗๙ = ๔ คะแนน ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ = ๑ คะแนน (ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)