ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง : 50300000-3310

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางพรทิพา สาขะจันทร์ โทร.5937

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้สูงอายุเป้นทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่สร้างคุณประโยชน์แก่ลูกหลานและประเทศชาติ โดยผู้สูงอายุบางคนมีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่สมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิชาความรู้ เผยแพร่ภูมิปัญญาให้แก่ประชาชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพ 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุ 3.เพื่อเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยเผยแพร่ภูมิปัญญาแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางคอแหลมจำนวน 60 คนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้่น 64 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-22)

35.00

22/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณแจ้งชะลอการดำเนินการหมวดรายจ่ายอื่น ประกอบกับเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-20)

35.00

2020-5-20 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-20)

35.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างประสานวิทยากรเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างประสานฝ่ายต่างๆในการเตรียมจัดโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนกำหนดรูปแบบรายละเอียดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมวางแผน กำหนดรูปแบบรายละเอียดกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 3
:เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:ประสานความร่วมมือขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3310

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3310

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1020

ตัวชี้วัด : จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย จำนวนภูมิปัญญา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนภูมิปัญญา : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **