ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน : 50300000-3312

สำนักงานเขตบางคอแหลม

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวยุพิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 เป็นการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการทางานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทางาน และส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยนาหลักการและแนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ได้แก่ การสืบค้น (Identify) การประเมินอันตรายหรือประเมินความเสี่ยง (Evaluation) และการควบคุม (Control) มาประยุกต์ใช้ เพื่อนามาสู่ การดาเนินการควบคุมและป้องกันอันตราย ด้วยมาตรการ วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน การควบคุมอันตรายดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้ดาเนินการตามหลักการและแนวทางดังกล่าว โดยเฉพาะการสืบค้น (Identify) และประเมินอันตรายหรือความเสี่ยง (Evaluation) จากการทางานของหน่วยงานตนเอง การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากที่มุ่งเน้นการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 ของหน่วยงาน โดยมีแนวทาง การดาเนินงาน ดังนี้ 1. หน่วยงานพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน ที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ที่ผ่านมา คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงมาจัดการความเสี่ยงในการทำงานอย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.2562 มาต่อยอดพัฒนา( งานฉีดพ่นสารเคมีกำกัดยุงลาย) และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน รายงานผล สนอ.ภายในเดือนธันวาคม 2562 2.จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 3 งาน 3.การประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดที่ 4.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

50300400/50300400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการทางานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทางาน และส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยนาหลักการและแนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย โดยมุ่งเน้นการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตัวชี้วัดให้เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์

เป้าหมายของโครงการ

1.พิจารณาทบทวนความเสี่ยงในการทำงาน ปี 2561-2562 ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงในการทำงาน โดยพิจารณานางานที่มีคะแนนจากการประเมินอยู่ในระดับคะแนนสูง 3 ลำดับแรก มาดำเนินการจัดทาโครงการ / กิจกรรม 2.จัดทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทางานให้เป็นไปตามขั้นตอนตัวชี้วัดที่ 3.ประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดที่ 4.2 ตามเกณฑ์ของ สนอ.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปยังทุกฝ่ายในสำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางคอแหลม และรวบรวมสำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลางครั้งที่๑ (แบบR๑(๖๓)) สำเนาโครงการฯ แผนปฏิบัติงาน และแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน OCC๑(๖๓) ส่งสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวน วิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ทบทวนและปรับปรุงข้อปฏิบัติ จัดทำข้อปฏิบัติฯ การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ทดลองใช้
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้ง 3 งาน
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำข้อปฏิบัติฯ การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปใช้งาน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:กำกับ ติดตาม ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่าง
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 11
:ส่งหลักฐานทั้งหมดให้สำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3312

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3312

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1033

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **