ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน : 50300000-3312

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวยุพิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 เป็นการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการทางานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทางาน และส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยนาหลักการและแนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ได้แก่ การสืบค้น (Identify) การประเมินอันตรายหรือประเมินความเสี่ยง (Evaluation) และการควบคุม (Control) มาประยุกต์ใช้ เพื่อนามาสู่ การดาเนินการควบคุมและป้องกันอันตราย ด้วยมาตรการ วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน การควบคุมอันตรายดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้ดาเนินการตามหลักการและแนวทางดังกล่าว โดยเฉพาะการสืบค้น (Identify) และประเมินอันตรายหรือความเสี่ยง (Evaluation) จากการทางานของหน่วยงานตนเอง การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากที่มุ่งเน้นการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 ของหน่วยงาน โดยมีแนวทาง การดาเนินงาน ดังนี้ 1. หน่วยงานพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน ที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ที่ผ่านมา คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงมาจัดการความเสี่ยงในการทำงานอย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.2562 มาต่อยอดพัฒนา( งานฉีดพ่นสารเคมีกำกัดยุงลาย) และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน รายงานผล สนอ.ภายในเดือนธันวาคม 2562 2.จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 3 งาน 3.การประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดที่ 4.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

50300400/50300400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการทางานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทางาน และส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยนาหลักการและแนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย โดยมุ่งเน้นการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตัวชี้วัดให้เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์

เป้าหมายของโครงการ

1.พิจารณาทบทวนความเสี่ยงในการทำงาน ปี 2561-2562 ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงในการทำงาน โดยพิจารณานางานที่มีคะแนนจากการประเมินอยู่ในระดับคะแนนสูง 3 ลำดับแรก มาดำเนินการจัดทาโครงการ / กิจกรรม 2.จัดทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทางานให้เป็นไปตามขั้นตอนตัวชี้วัดที่ 3.ประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดที่ 4.2 ตามเกณฑ์ของ สนอ.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ ตามแบบ OCC 6 (63) 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงานโดยรวบรวมผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานเขตบางคอแหลม และ Facebook ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 3. รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 3 ตามแบบ R 3 (63) 4. สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 5. รายงานผลการดำเนินงานและส่งแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ติดตามผลการนำข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานไปใช้งาน 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เช่น การบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.รายงานการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ 4.รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) ครั้ง 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ติดตามผลการนำข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานไปใช้งาน 2. จัดกิจกรรมสนทนาความปลอดภัยเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เช่น การบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อยู่ระหว่างจัดทำข้อปฏิบัติแนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ภายในหน่วยงาน 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-24)

55.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติการให้กับพนักงานที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Morning Talk) เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน 2.ติดตาม/ประเมินผลความสำเร็จโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ (R2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-21)

35.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติการให้กับพนักงานที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Morning Talk) เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน 2.เวียนทราบข้อปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสำรวจจำนวนและบันทึกประวัติโดยย่อของพนักงานปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปยังทุกฝ่ายในสำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางคอแหลม และรวบรวมสำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลางครั้งที่๑ (แบบR๑(๖๓)) สำเนาโครงการฯ แผนปฏิบัติงาน และแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน OCC๑(๖๓) ส่งสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวน วิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทบทวนและปรับปรุงข้อปฏิบัติ จัดทำข้อปฏิบัติฯ การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ทดลองใช้
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้ง 3 งาน
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำข้อปฏิบัติฯ การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปใช้งาน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:กำกับ ติดตาม ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่าง
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ส่งหลักฐานทั้งหมดให้สำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3312

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3312

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1033

ตัวชี้วัด : มิติ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **