ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 50300000-3327

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปรีญาภรณ์ อุบล โทร.5908

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม กรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้รับเชิญจากสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐของกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตบางคอแหลมในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ขอแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จึงมีความมุ่งหวังแสดงความจงรักภักดี ทำในสิ่งที่ดี คิดดี มุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการดูแลปรับสภาพแวดล้อมบริเวณถนนสัญจรของประชาชนให้มีความสะดวก สะอาด สวยงาม ร่มรื่น จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน ๕๐ เขต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทางเท้าและถนนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนผู้ใช้สัญจร กำหนดกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ เช่น พัฒนาทางกายภาพภายใต้กรอบนโยบาย 5 ไม่ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบถนนให้มีความสะอาด สวยงาม ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย สะดวกต่อการใช้สอยของประชาชน และปลอดภัย

50300100/50300100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ทางเท้าและถนนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๔. เพื่อให้ทางเท้าและถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการพัฒนา ปรับปรุงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุง พัฒนาถนนสายหลัก 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ ตามแนวทางการดำเนินงาน 16 ข้อ ในประเด็นของการพัฒนาทางด้านกายภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการมีส่วนร่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-24)

95.00

24/7/2563 : ได้ดำเนินพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติทั้ง 2 สาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ได้แก้ไข ปรับปรุง ในส่วนที่ผู้ตรวจและผู้บริหารเขตเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-25)

90.00

25/6/2563 : ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในเดือนมิถุนายนครบทุกขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-25)

85.00

25/5/2563 : พัฒนาถนนสายหลัก 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ ตามแนวทางการดำเนินงาน 16 ข้อ ในประเด็นของการพัฒนาทางด้านกายภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-24)

80.00

24/4/2563 : ปรับปรุง พัฒนาถนนสายหลัก 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ ตามแนวทางการดำเนินงาน 16 ข้อ ในประเด็นของการพัฒนาทางด้านกายภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และดำเนินการรักษาสภาพคลองสวนหลวง 1 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-25)

70.00

2020-3-25 :ได้ดำเนินการรักษาสภาพคลองสวนหลวง 1 ด้วยการตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ และกวดขันรักษาความปลอดภัย เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

2020-2-24 : ปรับปรุง พัฒนาถนนสายหลัก 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ ตามแนวทางการดำเนินงาน 16 ข้อ ในประเด็นของการพัฒนาทางด้านกายภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการมีส่วนร่วมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : ดำเนินการตามแผนพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนมกราคมเป็นไปตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : ดำเนินการตามแผนการปรับภูมิทัศน์พัฒนาถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ และรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการปรับภูมิทัศน์พัฒนาถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาโครงการ จัดทำโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายการดำเนินงานให้แต่ละฝ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามความก้าวหน้า
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3327

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3327

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1013

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **