รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 5030-1013

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก -จัดทำโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายการดำเนินงานให้แต่ละฝ่าย -ดำเนินการตามแผนการปรับภูมิทัศน์พัฒนาถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ -ดำเนินการตามแผนการปรับภูมิทัศน์พัฒนาถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ และรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว 2.โครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก -จัดทำโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายการดำเนินงานให้แต่ละฝ่าย -จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ตามแผนการพัฒนาคลอง -ประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ ณ ชุมชนสวนหลวง 1 เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์คูคลอง รณรงค์ให้มีการทิ้งขยะให้เป็นที่และไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง ตลอดจนปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านหลังบ้านให้น่ามองน่าอยู่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามเกณฑ์ที่วางไว้แล้วเสร็จทุกขั้นตอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย ๑. ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง ถนน ที่สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้คัดเลือกมาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน ๕๐ เขต เฉลิมพระเกียรติ จำนวนเขตละ ๒ สาย ๒. คลองเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง คลองเป้าหมายในการดำเนินการของกลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย ๒.๑ คลองริมถนนสุขุมวิทซอย ๔๐ ๒.๒ คลองสวนหลวง ๑ ๒.๓ คลองเคล็ด ๒.๔ คลองหัวลำโพงเก่า ๒.๕ คลองผดุงกรุงเกษม ๒.๖ ลำรางแยกคลองมอญ ๒.๗ คลองเสาหิน ๒.๘ คูน้ำซอยทองหล่อ ๒.๙ คลองวัดยานนาวา ๒.๑๐ คลองบึงบ้านม้า ๓. ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน หมายถึง การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเป็นไปตามแนวทางดังนี้ ๓.๑ ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า ๓.๒ ไม่มีหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย ๓.๓ ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ๓.๔ ไม่มีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย ๓.๕ ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า ๓.๖ ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน ๓.๗ สำรวจและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๓.๘ ปรับปรุง/ซ่อม ผิวจราจรที่ชำรุด ๓.๙ ปรับปรุง/ซ่อม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ ๓.๑๐ ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร ๓.๑๑ ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหาย ต้องแก้ไขให้ใช้การได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่าง ไม่เพียงพอ ๓.๑๒ ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า ๓.๑๓ ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา ๓.๑๔ จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง ๓.๑๕ ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง ๓.๑๖ ทำความสะอาดสะพานลอย ๔. ความสำเร็จในพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษา ความสะอาดคลอง หมายถึง ๔.๑ สามารถดำเนินการพัฒนาคลองเป้าหมายให้เป็นไปตามแนวทางดังนี้ ๔.๑.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เช่น ปลูกต้นไม้ ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ และหน้าบ้าน หลังบ้าน ริมคลองน่ามอง ๔.๑.๒ ปราศจากผักตบชวา ขยะ ๔.๑.๓ ปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดคลอง ๔.๑.๔ ทางเดินริมคลองสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ ๔.๑.๕ มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเทน้ำ และมีการระบายน้ำได้ดี ๔.๑.๖ ถ้าเป็นเส้นทางสัญจร มีท่าเรือต้องปลอดภัย สะอาด และสวยงาม มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ๔.๑.๗ สะพานข้ามคลองมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ๔.๒ การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา ๔.๒.๑ การดักไขมัน/การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อย ลงแหล่งน้ำสาธารณะ ๔.๒.๒ การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง และรณรงค์เชิญชวน เจ้าของบ้าน/เจ้าของที่ดินริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้หน้ามอง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ๑. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาถนน = จำนวนถนนที่พัฒนาตามเกณฑ์ × ๑๐๐/จำนวนถนนที่ดำเนินการตามโครงการฯ ๒. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาคลอง = จำนวนคอลองที่พัฒนาตามเกณฑ์ × ๑๐๐/จำนวนคลองที่ดำเนินการตามโครงการฯ ๓. ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด =ร้อยละความสำเร็จข้อ ๓ + ข้อ ๔ /๒

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด