ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก : 50300000-3328

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปรีญาภรณ์ อุบล โทร.5908

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม กรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้รับเชิญจากสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐของกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตบางคอแหลมในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ขอแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ มีความมุ่งหวังแสดงความจงรักภักดี ทำในสิ่งที่ดี คิดดี มุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงได้จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคลอง ปรับภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความสวยงาม ปราศจากผักตบชวาและขยะ มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ และมีการสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลองและรณรงค์เชิญชวนเจ้าของบ้าน/เจ้าของที่ดินริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้น่ามองน่าอยู่

50300100/50300100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๓. เพื่อให้ภูมิทัศน์ริมคลองมีความสวยงาม ร่มรื่น ไม่มีปัญหาขยะ ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลองให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลอง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-25)

100.00

25/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-25)

95.00

25/5/2563 : ได้ดำเนินการรักษาสภาพคลองสวนหลวง 1ตามโครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ตามเกณฑ์ 7ข้อ ประจำเดือนพฤษภาคม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-25)

90.00

25/3/2563 : ได้ดำเนินการตามโครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ตามเกณฑ์ 16 ข้อ เป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

2020-2-24 : ดำเนินการรักษาสภาพคลองให้มีความสวยงามคงเดิมหลังจากการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคลองสวนหลวง 1 และอยู่ระหว่างประสานสำนักการระบายน้ำเพื่อติดตัั้งป้ายคลองเฉลิมพระเกียรติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-22)

60.00

22/1/2563 : ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคลองสวนหลวง 1 โดยมีกิจกรรมทาสีราวกันตก สะพานข้ามคลอง ตัดแต่งต้นไม้หน้าบ้านหลังบ้าน เก็บขยะริมคลองและในคลอง รวมทั้งติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะเพื่อติเในชุมชน ตลอดจนมีการรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกและแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น P.M 2.5 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของเขตในฝ่ายต่างๆและประชาชนในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : ประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ ณ ชุมชนสวนหลวง 1 เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์คูคลอง รณรงค์ให้มีการทิ้งขยะให้เป็นที่และไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง ตลอดจนปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านหลังบ้านให้น่ามองน่าอยู่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ตามแผนการพัฒนาคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาโครงการ จัดทำโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายการดำเนินงานให้แต่ละฝ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามความก้าวหน้า
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3328

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3328

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1013

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **