ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ : 50300000-3329

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธีรศักดิ์ สุขแสง โทร.5924

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมเป็นเขตชั้นใน มีพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 9.02 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่หนึ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งมีถนน ตรอก ซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 58 ซอย โดยเป็นถนนสายหลัก 3 สาย และถนน ตรอก ซอย ของเอกชนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรณีฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง จึงได้กำหนดแผนในการลอกล้างท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น

50300300/50300300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตก และน้ำทะเลหนุนสูง (แม่น้ำเจ้าพระยา) 2. เตรียมการและดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำ ทำการล้างลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการรองรับปัญหาน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และลดเวลาของการ ท่วมขังให้น้อยลง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและความเดือดร้อนของประชาชน 3. มุ่งลดจุดปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากการอุดตันของท่อระบายน้ำ การเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ และผิวจราจร 4. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร 5. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการให้ความดูแลและช่วยเหลือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจัดจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 42 ซอย เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-22)

100.00

22/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-25)

90.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-21)

60.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-15)

55.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา พร้อมแจ้งเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-20)

50.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-20)

40.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอซื้อขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยจ้างเหมา
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เก็บขยะวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลในคูุคลอง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3329

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3329

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1015

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **