ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางคอแหลม : 50300000-3331

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมมีพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเขตและมีคูคลองเป็นจำนวนมาก ซึ่งเดิมพื้นที่เขตบางคอแหลม มีอาชีพเกษตรกรรม มีการทำสวนผลไม้ทั่วไป ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นชุมชนเมือง มีการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยขึ้นมาแทน ทำให้คูคลองที่มีอยู่มีบ้านเรือนประชาชนปลูกสร้างขึ้นริมคลอง และบางแห่งมีการลุกล้ำคูคลอง ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก มีการทิ้งขยะลงในคูคลอง ทำให้ตื้นเขิน น้ำในคูคลองเน่าเสีย จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อให้คูคลองสามารถระบายน้ำได้ดี และทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนและชุมชนที่อยู่ติดคูคลองได้รับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่ ฝ่ายโยธา จึงจัดทำแผนพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางคอแหลม เพื่อรณรงค์ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล เพื่อให้คูคลองมีความสะอาดและระบายน้ำได้ดี แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปรับคุณภาพของน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

50300300/50300300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการแก้ไข กำจัดวัชพืชในคูคลอง เปิดทางน้ำไหล ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีความสะอาด เนื่องจากไม่มีสิ่งปฏิกูล ขยะ หรือสิ่งกีดขวาง ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ 3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะของเชื้อโรคต่าง ๆ 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนและชุมชนในการรักษาคูคลอง แหล่งน้ำ ให้มีความสะอาด ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในคูคลองแหล่งน้ำ 5. เพื่อให้การเปิดทางน้ำไหลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามวงรอบปีของการปฏิบัติงาน เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำหนุนสูง

เป้าหมายของโครงการ

ขุดลอกคูคลองโดยการจ้างเหมา จำนวน 3 คูคลอง ได้แก่ คูระบายน้ำคลองโรงฆ่าสัตว์ คูระบายน้ำคลองบางคอแหลมและคลองแยกคลองบางคอแหลม และคูระบายน้ำคลองวัดจันทร์ใน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-24)

100.00

24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-24)

90.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายแล้ว 1 โครงการ อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ จำนวน 2 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-21)

75.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-18)

70.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขุดลอกคูระบายน้ำคลองโรงฆ่าสัตว์ ขณะนี้ได้ส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-01-15)

57.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-20)

55.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-20)

50.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลพร้อมขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3331

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3331

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1015

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **