ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ : 50310000-2749

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางนรินทิพย์ บัวมาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- บุคลากร หมายถึงข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐ - ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น หมายถึง ผลคะแนนการประเมินความรู้หลังการอบรม (Pre-Test) มากกว่า ผลคะแนนการประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test)

50310800/50310800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-30)

100.00

30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-27)

75.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-30)

70.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-02-27)

67.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-29)

65.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-27)

60.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 1 ครั้ง คงเหลืออบรมอีก 1 ครั้ง ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-30)

50.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และเตรียมจัดการอบรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2749

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2749

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
88.71

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **