ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ : 50310000-2754

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นายสุนทร บำรุงทรัพย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. จุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ หมายถึง สถานที่ที่สำนักงาน-เขตกำหนดให้เป็นจุดทิ้งจับ-ปรับ ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำอยู่ที่จุดพร้อมอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ (ตามหนังสือที่ กท 1403/3091 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 เรื่อง มาตรการทิ้งจับ-ปรับ) 2. กิจกรรมรณรงค์ หมายถึง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้มีการเท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใด ลงบนถนนทางน้ำหรือที่สาธารณะ โดยการแจกแผ่นพับ/ใบปลิว หรือใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์หรือวิธีอื่นใด ให้ประชาชนและผู้สัญจรทราบ 3. ประชาชน หมายถึง ผู้ที่อาศัยหรือสัญจรบริเวณจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ 4.ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจหรือความรู้สึกเชิงบวกที่ประชาชนมีในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ

50310900/50310900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่เขตเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด 2. เพื่อรณรงค์ประชาชนให้มีจิตสำนึกในการร่วมมือรักษาความสะอาด

เป้าหมายของโครงการ

1. มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ 1 จุด 2. มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต เดือนละ 1 ครั้ง 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-23)

70.00

23/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับ - ปรับ บริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดมณีพิมาน ถนนประชาชื่น และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแจกแผ่นพับอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดจับ ปรับทุกวัน จัดทำแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับเดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ ในพื้นที่เขต และประจำจุดจับปรับทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ 1 จุดทุกวัน จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ ทิ้ง จับ ปรับ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ 1 จุดทุกวัน จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ ทิ้ง จับ ปรับ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับ ปรับทุกวัน และออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ เดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับ ปรับทุกวัน และออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ เดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2754

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2754

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 34.6900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
34.69

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **