ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50320000-3154

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายไพรัช ละอองวิจิตร #6775

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราชเทวี เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และการคมนาคมของกรุงเทพมหานคร มีการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว และการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของสำนักงานเขตราชเทวีและกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปจัดเก็บไม่ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชนเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน อีกทั้งเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการ มูลฝอย ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วันต่อเดือน และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนนซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ้งกี๋ ตะกาว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอยหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการคัดแยกมูลฝอยและทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างในชุมชน สำนักงานเขตราชเทวี พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอย อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกัน ลดและคัดแยกมูลฝอย และช่วยลดมลพิษที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น

50320600/50320600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง 2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 11 คน จากชุมชนที่ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ ในชุมชนเป้าหมายจำนวน 8 ชุมชน คือ 1.ชุมชนแดงบุหงา 2.ชุมชนคลองส้มป่อย 3.ชุมชนนิคมมักกะสัน 4.ชุมชนซอยสวนเงิน 5.ชุมชนโค้งรถไฟยมราช 6.ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน 7.ชุมชนริมคลองสามเสน 8.ชุมชนหลังกรมทางหลวง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและทำความสะอาดถนน ซอย และพื้นที่ว่างของชุมชนรวมทั้งจัดเก็บมูลฝอยนำไปรวมที่จุดพักมูลฝอยภายในชุมชน เพื่อรอเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีมาเก็บขนมูลฝอยตามกำหนดวันนัดจัดเก็บมูลฝอย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-28)

80.00

28/08/2563 : บิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/07/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-25)

55.00

25/06/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/05/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-30)

45.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-29)

35.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ ทำความสะอาดและการคัดแยกมูลฝอย เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3154

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3154

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0770

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **