ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมครู : 50320000-3166

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอรนุช พัทักษ์วารี #6777

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครนั้น นอกจากจะต้องดำเนินการตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีความจำเป็นต้องสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนและให้บริการแก่ประชาชนที่ส่งบุตรเข้าเรียนในโรงเรียน และงานด้านการศึกษายังเป็นงานที่ต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เนื่องจากปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ได้รับการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงมีหน้าที่จัดประมวลประสบการณ์ทั้งหลายให้เกิดกับนักเรียน เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์จากเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำนักงานเขตราชเทวีจึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชเทวีขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายทางการศึกษาของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับผู้บริหาร

50320700/50320700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดได้มีโอกาสรับทราบนโยบายของผู้บริหารระดับสูง 2. เพื่อให้ข้าราชการครูได้รับความรู้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติระหว่างข้าราชการครูด้วยกัน 3. เพื่อให้ข้าราชการครูทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตราชเทวี มีความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 1. ด้านปริมาณ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 132 คน 2. ด้านคุณภาพ 2.1 ข้าราชการครูมีความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2.2 ข้าราชการครูมีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามรถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-28)

60.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้วหน้สการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าโครงการจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-31)

10.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-30)

10.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนดำเนินการ เนื่องจากเลื่อนการเปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-30)

10.00

2020-3-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-29)

10.00

2020-2-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-31)

10.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3166

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3166

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0770

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **