ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจ School Zone Safety Zone : 50330000-3109

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

โทร.0 2249 7566

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป ,เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กนักเรียนตลอดจนประชาชนที่ใช้ถนนและทางข้าม ,เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อภาพลักษณ์ของเทศกิจ และเพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาการจราจร

50330900/50330900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ใช้รถ ใช้ถนนโดยทั่วไป ๒.๒ เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กนักเรียนตลอดจนประชาชนที่ใช้ถนนและทางข้าม ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อภาพลักษณ์ของเทศกิจ ๒.๔ เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาการจราจร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงาน บริเวณสถานที่ ที่มีการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป ในการข้ามถนนช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียนบริเวณสถานที่ ดังนี้ ๓.๑.1 หน้าโรงเรียนวัดสะพาน ๓.๑.๒ หน้าสำนักงานเขตคลองเตย ๓.๑.๓ หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ๓.๑.๔ หน้าชุมชนล็อค ๔-๕-๖ ร.ร.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ๓.๑.๕ หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ๓.๑.๖ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ๓.๑.๗ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ๓.๑.๘ โรงเรียนปทุมคงคา ๓.๑.๙ โรงเรียนวัดธาตุทอง ๓.๒ เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมด้านอาสาจราจร ปฏิบัติงานในสถานที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ครั้ง / คน / ปี ๓.๓ นักเรียน ครู อาจารย์ประจำสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนในจุดที่มีการจราจรคับคั่งตามแผนการดำเนินงานในวันทำการ วันละ 2 รอบ (เช้า - เย็น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-30)

95.00

30/8/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนในจุดที่มีการจราจรคับคั่งตามแผนการดำเนินงานในวันทำการ วันละ 2 รอบ (เช้า - เย็น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนในจุดที่มีการจราจรคับคั่งตามแผนการดำเนินงานในวันทำการ วันละ 2 รอบ (เช้า - เย็น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนในจุดที่มีการจราจรคับคั่งตามแผนการดำเนินงานในวันทำการ วันละ 2 รอบ (เช้า - เย็น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนในจุดที่มีการจราจรคับคั่งตามแผนการดำเนินงานในวันทำการ วันละ 2 รอบ (เช้า - เย็น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนในจุดที่มีการจราจรคับคั่งตามแผนการดำเนินงานในวันทำการ วันละ 2 รอบ (เช้า - เย็น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนในจุดที่มีการจราจรคับคั่งตามแผนการดำเนินงานในวันทำการ วันละ 2 รอบ (เช้า - เย็น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนในจุดที่มีการจราจรคับคั่งตามแผนการดำเนินงานในวันทำการ วันละ 2 รอบ (เช้า - เย็น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนในจุดที่มีการจราจรคับคั่งตามแผนการดำเนินงานในวันทำการ วันละ 2 รอบ (เช้า - เย็น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนในจุดที่มีการจราจรคับคั่งตามแผนการดำเนินงานในวันทำการ วันละ 2 รอบ (เช้า - เย็น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนในจุดที่มีการจราจรคับคั่งตามแผนการดำเนินงานในวันทำการ วันละ 2 รอบ (เช้า - เย็น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนในจุดที่มีการจราจรคับคั่งในวันทำการ วันละ 2 รอบ (เช้า - เย็น) ดังนี้ 1. หน้าโรงเรียนวัดสะพาน 2. หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 3. หน้าชุมชนล็อค 4-5-6 4. หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 5. หน้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง 6. หน้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 7. หน้าโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 8. หน้าชุมชนน้องใหม่ 9. หน้าโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3109

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3109

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0785

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **