ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต (Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) : 50330000-3133

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

โทร. 5009

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองพระโขนงที่เป็นพื้นที่เขตคลองเตยถือเป็นท้ายน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ประสบปัญหาเน่าเสียจากแหล่งอื่นไหลมารวมตัวที่สถานีสูบน้ำพระโขนงก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้งยังประสบปัญหาขยะมูลฝอยที่ไหลมากับสายน้ำและสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ ที่มากับน้ำ ทั้งนี้บริเวณดังกล่าวได้มีการจัดตั้งเป็นชุมชน ลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำ มีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาสุขภาพอนามัย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตคลองเตย เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำ “โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคลองให้ดีขึ้นเนื่องจากปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคลอง การพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

50330100/50330100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคลองให้ดีขึ้น ป้องกันการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมของคลองพระโขนง 2. เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนริมคลองพระโขนงเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรกรรม 4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการพัฒนาคลองพระโขนงให้มีความสะอาด สวยงาน และยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

1. คลองพระโขนงมีการพัฒนาให้ดีขึ้น ไม่มีปัญหาการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคลอง ตลอดจนประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมีจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาสภาพแวดล้อมของคลองพระโขนง 2. พื้นที่ริมคลองให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสวนหย่อม/ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนและประชาชนใกล้เคียง อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้พบเห็น 3. ชุมชนริมคลองพระโขนงเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรกรรม ให้ประชาชนและเยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 4. สร้างการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการพัฒนาคลองพระโขนงให้มีความสะอาด สวยงาน และยั่งยืนต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต 1. ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงครอง บริเวณพื้นที่ริมคลองพระโขนง ภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองพระโขนงจำนวน 3 ครั้ง ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองพระโขนงให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความร่มรื่นสวยงาม แก่ผู้พบเห็น 4. ส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมของเขตคลองเตย 5. ดำเนินกิจกรรมที่ร่วมออกแบบและดำเนินการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ 6. ถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนของการปรับแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณคลองพระโขนง ชุมชนเกาะกลาง เพื่อนำไปตรวจวัดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3133

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3133

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0779

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีสุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **