ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดขยะ ไร้ไขมันและเศษอาหาร (Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รักษารอบ)) : 50330000-3136

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายปกครอง โทร.5009

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองเตย เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำ “โครงการท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดขยะ ไร้ไขมัน และเศษอาหาร” เพื่อพัฒนาแนวทางและการดำเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการ โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านแอฟพลิเคชั่น LINE สร้างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคประชาชน สำหรับการเตรียมความพร้อมและการดำเนินการเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำขังรอระบายในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมเขตคลองเตย จำนวน ๕ จุด ร่วมกับการรณรงค์ให้สถานที่จำหน่ายอาหารจัดการขยะอินทรีย์และขยะไขมัน เพื่อส่งให้กรุงเทพมหานครนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

50330100/50330100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมที่เกิดจากท่อระบายน้ำมีขยะ ไขัมนและเศษอาหารอุดตัน

เป้าหมายของโครงการ

1. ปริมาณขยะอินทรีย์และไขมันที่สำนักงานเขตจัดเก็บได้ไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 2. ในรัศมี 200 เมตร จากพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมไม่มีขยะตกค้าง 3. เกิดเครือข่ายในแอพพลิเคชั่น LINE 4. ระยะเวลาการระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม ลดลงเมื่อเทียบกับข้อมูลเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดภัย ไร้ไขมัน และเศษอาหาร 1. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแก้ไขน้ำขังรอการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคประชาชน จำนวน 100 คน 2. ดำเนินการจัดไขมันได้ 631 ลบ.ม. ค่าเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ดำเนินการจขัดเก็บขยะอินทรีย์ได้ 25.81 ตัน/วัน 3. ไม่มีขยะตกค้างร้อยละ 2๐๐ ในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม 4. ระยะเวลาการระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมเฉลี่ย ๕ จุด เท่ากับ 30 นาที – 1 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนของการปรับแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : 1. เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณไขมันที่จัดเก็บและขยะตกค้างในรัศมี 200 เมตร จากพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตคลองเตย (อ้างอิงจากรายงานสรุปเรื่องราวร้องทุกข์ ประเภทขยะ) 2. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแก้ไขน้ำขังรอการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และผู้ประกอบการภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน 3. เก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาการระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมเฉลี่ย 5 จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 :1. ดำเนินการจัดเก็บไขมัน และ/หรือขยะอินทรีย์ ส่งโรงงานของ กทม. หรือส่งภาคเอกชนที่นำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 2. ตั้งชุดเฉพาะกิจบูรณาการดำเนินงานร่วมระหว่าง หน่วยเบสของฝ่ายโยธา งานกวาดของ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการทำความสะอาด เปิดตะแกรง เคลียร์สิ่งอุดตันท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม และเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : 1. ดำเนินการ นัดหมายประจำเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม และแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน ภายใน 15 นาที ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE หรือทางโทรศัพท์ 2. ดำเนินการ นัดหมายจัดเก็บไขมัน และขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE หรือทางโทรศัพท์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแก้ไขน้ำขังรอการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และผู้ประกอบการภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ รณรงค์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเครือข่าย ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3136

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3136

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0779

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีสุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **