ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมนัดวันทิ้งนัดวันเก็บขยะอันตราย : 50330000-3141

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางชิดใจ เข็มกลัด

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตคลองเตยมีปริมาณขยะที่จัดเก้บได้มากเป็นอับดับ 2 ของกรุงเทพมหานคร และส่วนหนึ่งของขยะดังกล่าวจะมีขยะอันตรายรวมอยู่ด้วย ซึ่งสำนักงานเขตคลองเตยได้ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นจากขยะอันตรายที่ปนเปื้อนมาประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการคัดแยกมูลฝอยอันตรายอย่างเป็นระบบและไม่มีการรวบรวมเก็บอย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในอันตรายซึ่งจะเกิดขึ้นจึงยังคงมีการทิ้งรวมกับขยะทั่งไปทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บ และส่งผลกระทบถึงการนำไปกำจัดอย่างผิดวิธี สำนักงานเขตคลองเตย จึงได้จัดให่้มีกิจกรรมนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะอันตราย เพื่อเมื่องปลอดภัย และเพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น และสวยงาม

50330600/50330600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นทีกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยจากขยะอันตราย 2. เพื่อรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตยนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

เป้าหมายของโครงการ

1. ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่เขตคลองเตย 2. สามารถจัดเก็บขยะอันตรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ *9 ชุมชน และสถานประกอบการ 2แห่ง ได้ปริมาณขยะอันตราย 2,640 กก. แบ่งเป็นประเภท หลอดฟูออเรสเซ็นต์ 200 กก. ถ่านไฟฉาย 40 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,400 ก.ก. ซากผลิตภัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,00 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ 7 ชุมชน และสถานประกอบการ 1แห่ง ได้ปริมาณขยะอันตราย 1,750 กก. แบ่งเป็นประเภท หลอดฟูออเรสเซ็นต์ 200 กก. ถ่านไฟฉาย 50 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,000 ก.ก. ซากผลิตภัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 500 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ 7 ชุมชน และสถานประกอบการ 1แห่ง ได้ปริมาณขยะอันตราย 1,280 กก. แบ่งเป็นประเภท หลอดฟูออเรสเซ็นต์ 500 กก. ถ่านไฟฉาย 80 กก. ซากผลิตภัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-30)

65.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ 7 ชุมชน และสถานประกอบการ 1แห่ง ได้ปริมาณขยะอันตราย 1,280 กก. แบ่งเป็นประเภท หลอดฟูออเรสเซ็นต์ 500 กก. ถ่านไฟฉาย 80 กก. ซากผลิตภัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ 9 ชุมชน และสถานประกอบการ 2 แห่ง ได้ปริมาณขยะอันตราย 640 กก. แบ่งเป็นประเภท หลอดฟูออเรสเซ็นต์ 100 กก. ถ่านไฟฉาย 60 กก.ซากผลิตภัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 300 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.........เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ รวมจำนวน 54 แห่ง ได้ปริมาณขยะอันตราย ประเภท หลอดฟูออเรสเซ็นต์ 300 กก. ถ่านไฟฉาย 10 กก.ซากผลิตภัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 500 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมจำนวน 54 แห่ง ได้ปริมาณขยะอันตราย ประเภท หลอดฟูออเรสเซ็นต์ 1,650 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมจำนวน 54 แห่ง ได้ปริมาณขยะอันตราย 2,320 กก. แยกเป็นประเภท หลอดฟูออเรสเซ็นต์ 500 กก. ถ่านไฟฉาบ/แบตเตอรี่ 30 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 200 กก. ผลิตภัณฑ์สีหมดอายุ 1,590 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน........เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมจำนวน 54 แห่ง ได้ปริมาณขยะอันตราย 1,170 กก. แยกเป็นประเภท หลอดฟูออเรสเซ็นต์ 500 กก. ถ่านไฟฉาบ/แบตเตอรี่ 170 กก. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้น 200 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 300 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จำนวน 41 ชุม ได้ปริมาณขยะอันตราย 640 กก. แยกเป็นประเภท หลอดฟูออเรสเซ็นต์ 100 กก. ถ่านไฟฉาบ/แบตเตอรี่ 40 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 500 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ... ขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3141

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3141

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0767

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.2700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.62

100 / 100
2
3.33

100 / 100
3
4.94

100 / 100
4
5.27

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **