ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50340000-3447

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางณัฏฐ์ภัสสร มีแดนไผ่ โทร.6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศ ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม การป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชน ผู้ประสบภาวะยากลำบากดังกล่าว มีแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในระดับเขต ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ฯ และการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการประสานงาน ขอความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือส่งต่อ สร้างเครือข่ายในการจัดบริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตประเวศ

เป้าหมายของโครงการ

จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตประเวศ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา 2. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3. อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 1 อัตรา 4. อาสาสมัครคนพิการ (วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 1 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัคร จำนวน 4 ราย - ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 39,295 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 1,965 บาท รวมเป็นเงิน 41,260 บาท - ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 39,295 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 1,965 บาท รวมเป็นเงิน 41,260 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 จ่ายตรงงวด จำนวน 2,426 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,940,800 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน 2563 ตรงงวด จำนวน 22,550 ราย เป็นเงิน 14,669,100 บาท ตกเบิก 5 รายการ เป็นเงิน 3,200 บาท รวมทั้งสิ้น 22,555 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,672,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัคร จำนวน 4 ราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 37,330 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 1,965 บาท รวมเป็นเงิน 37,330 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนสิงหาคม 2563 จ่ายตรงงวด จำนวน 2,406 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,924,800 บาท จ่ายตกเบิก 5 ราย เป็นเงิน 4,000 บาท รวม 2,411 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,928,800 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตรงงวด จำนวน 22,542 ราย เป็นเงิน 14,670,500 บาท ตกเบิก 4 รายการ เป็นเงิน 2,400 บาท รวมทั้งสิ้น 22,546 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,672,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัคร จำนวน 4 ราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 36,072 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 1,899 บาท รวมเป็นเงิน 37,971 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จ่ายตรงงวด จำนวน 2,393 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,914,400 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ตรงงวด จำนวน 22,498 ราย เป็นเงิน 14,641,800 บาท ตกเบิก 16 รายการ เป็นเงิน 10,300 บาท รวมทั้งสิ้น 22,514 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,657,100 บาท - จ่ายเงินตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายละ 3,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 15,220 ราย เป็นเงิน 45,660,000 บาท และผู้พิการ จำนวน 1,915 ราย เป็นเงิน 5,745,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัคร จำนวน 4 ราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 36,936 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 373 บาท รวมเป็นเงิน 37,309 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนมิถุนายน 2563 จ่ายตรงงวด จำนวน 2,362 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,889,600 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตรงงวด จำนวน 22,467 ราย เป็นเงิน 14,631,300 บาท ตกเบิก 15 รายการ เป็นเงิน 9,000 บาท รวมทั้งสิ้น 22,482 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,640,300 บาท - วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จัดส่งรายงานการขอเบิกเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายละ 1,000 บาท (จ่ายเดือนเดียว) จำนวน 2,334 ราย เป็นเงิน 2,334,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัคร จำนวน 4 ราย ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 33,324 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 344 บาท รวมเป็นเงิน 33,668 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จ่ายตรงงวด จำนวน 2,344 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,875,200 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ตรงงวด จำนวน 22,420 ราย เป็นเงิน 14,608,400 บาท ตกเบิก 48 รายการ เป็นเงิน 31,000 บาท รวมทั้งสิ้น 22,468 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,639,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/04/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัคร จำนวน 4 ราย ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 39,532 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2,080 บาท รวมเป็นเงิน 41,612 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนเมษายน 2563 จ่ายตรงงวด จำนวน 2,340 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,873,600 บาท ตกเบิก 12 ราย เป็นเงิน 9,600 บาท รวมเบิกจ่าย 2,354 ราย เป็นเงิน 1,883,200 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2563 ตรงงวด จำนวน 22,356 ราย เป็นเงิน 14,575,700 บาท ตกเบิก 197 รายการ เป็นเงิน 132,300 บาท รวมทั้งสิ้น 22,553 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,708,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัคร จำนวน 4 ราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 38,832.76 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 1,942 บาท รวมเป็นเงิน 40,774.76 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนมีนาคม 2563 จ่ายตรงงวด จำนวน 2,314 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,853,600 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม 2563 ตรงงวด จำนวน 22,296 ราย เป็นเงิน 14,543,100 บาท ตกเบิก 101 รายการ เป็นเงิน 67,300 บาท รวมทั้งสิ้น 22,397 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,610,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 :- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครจำนวน 4 ราย ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 41,300 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2,066 บาท รวมเป็นเงิน 43,366 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ่ายตรงงวด จำนวน 2,300 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,840,000 บาท และตกเบิก 22 ราย เป็นเงิน 17,600 บาท รวม 2,322 รายการ เป็นเงิน 1,857,600 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตรงงวด จำนวน 22,262 ราย เป็นเงิน 14,531,600 บาท ตกเบิก 158 รายการ เป็นเงิน 105,100 บาท รวมทั้งสิ้น 22,420 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,636,700 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครจำนวน 4 ราย ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 36,764 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 1,936 บาท รวมเป็นเงิน 38,700 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 2,293 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,834,400 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2563 ตรงงวด จำนวน22,223 ราย เป็นเงิน 14,490,900 บาท ตกเบิก 57 รายการ เป็นเงิน 35,300 บาท รวมทั้งสิ้น 22,280 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,526,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครจำนวน 4 ราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 39,234 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2,066 บาท รวมเป็นเงิน 41,300 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 2,279 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,823,200 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ตรงงวด จำนวน22,143 ราย เป็นเงิน 14,473,700 บาท ตกเบิก 80 รายการ เป็นเงิน 50,900 บาท รวมทั้งสิ้น 22,223 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,524,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครจำนวน 4 ราย ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 38,309 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2,016 บาท รวมเป็นเงิน 40,325 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ตรงงวด จำนวน 2,262 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,809,600 บาท ตกเบิก 1 รายการ เป็นเงิน 800 บาท รวมทั้งสิ้น 2,263 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,810,400 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ตรงงวด จำนวน 22,126 รายการ เป็นเงิน 14,474,400 บาท ตกเบิก 68 รายการ เป็นเงิน 43,900 บาท รวม 22,194 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,518,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนตุลาคม 2562 ตรงงวดจำนวน 2,240 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,792,000 บาท ตกเบิก 1 รายการ เป็นเงิน 800 บาท รวม 2,241 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,792,800 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 22,319 ราย เป็นเงิน 14,606,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตรวจสอบ ประกาศรายชื่อผู้สุงอายุ ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน เบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ และรายงานข้อมูล
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3447

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3447

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0881

ตัวชี้วัด : - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ผลผลิต) - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 62

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
47.00

0 / 0
4
62.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **