ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50340000-3447

สำนักงานเขตประเวศ

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางณัฏฐ์ภัสสร มีแดนไผ่ โทร.6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศ ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม การป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชน ผู้ประสบภาวะยากลำบากดังกล่าว มีแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในระดับเขต ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ฯ และการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการประสานงาน ขอความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือส่งต่อ สร้างเครือข่ายในการจัดบริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตประเวศ

เป้าหมายของโครงการ

จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตประเวศ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา 2. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3. อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 1 อัตรา 4. อาสาสมัครคนพิการ (วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 1 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครจำนวน 4 ราย ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 36,764 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 1,936 บาท รวมเป็นเงิน 38,700 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 2,293 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,834,400 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2563 ตรงงวด จำนวน22,223 ราย เป็นเงิน 14,490,900 บาท ตกเบิก 57 รายการ เป็นเงิน 35,300 บาท รวมทั้งสิ้น 22,280 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,526,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครจำนวน 4 ราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 39,234 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2,066 บาท รวมเป็นเงิน 41,300 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 2,279 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,823,200 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ตรงงวด จำนวน22,143 ราย เป็นเงิน 14,473,700 บาท ตกเบิก 80 รายการ เป็นเงิน 50,900 บาท รวมทั้งสิ้น 22,223 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,524,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครจำนวน 4 ราย ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 38,309 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2,016 บาท รวมเป็นเงิน 40,325 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ตรงงวด จำนวน 2,262 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,809,600 บาท ตกเบิก 1 รายการ เป็นเงิน 800 บาท รวมทั้งสิ้น 2,263 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,810,400 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ตรงงวด จำนวน 22,126 รายการ เป็นเงิน 14,474,400 บาท ตกเบิก 68 รายการ เป็นเงิน 43,900 บาท รวม 22,194 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,518,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนตุลาคม 2562 ตรงงวดจำนวน 2,240 ราย ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,792,000 บาท ตกเบิก 1 รายการ เป็นเงิน 800 บาท รวม 2,241 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,792,800 บาท - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 22,319 ราย เป็นเงิน 14,606,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตรวจสอบ ประกาศรายชื่อผู้สุงอายุ ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน เบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ และรายงานข้อมูล
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3447

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3447

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0881

ตัวชี้วัด : - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ผลผลิต) - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **