รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

- จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ผลผลิต) - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ (ผลลัพธ์) : 5034-0881

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 62.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
25.00
100.0000
100 / 100
3
47.00
0.0000
0 / 0
4
62.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ลงทะเบียนและเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 - ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขอรับเงินและออกเยี่ยมผู้ยื่นขอความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่เขต ตั้งแต่เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ลงทะเบียนและเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 - ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขอรับเงินและออกเยี่ยมผู้ยื่นขอความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่เขต ตั้งแต่เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ลงทะเบียนและเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 - ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขอรับเงินและออกเยี่ยมผู้ยื่นขอความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่เขต ตั้งแต่เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ลงทะเบียนและเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 - ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขอรับเงินและออกเยี่ยมผู้ยื่นขอความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่เขต ตั้งแต่เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนที่มาใช้บริการจำนวน 200 คน ผลสำรวจประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อการให้บริการสังคมและสังคมสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 94.45

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ประชนชนผู้ใช้บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมการให้บริการ โดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 2. การจัดกิจกรรม หมายถึง การรับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ การจัดสรรและเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ การเยี่ยมบ้าน การลงพื้นที่เพื่อการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ การจัดกิจกรรม การรณรงค์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ 2. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจ คูณ 100 หารด้วยระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมและแบบสำรวจความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27