ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 50340000-3452

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเชาว์วัฒน์ เยาวขันธ์ โทร.6358

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศให้บริการข้อมูลข่าวสารให้บริการทั่ว ๆ ไป กับประชาชน บุคลากรของหน่วยงาน และส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการเขตประเวศจัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารเขตทุกสัปดาห์ และประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ มอบนโยบาย การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การปรับปรุง และการพัฒนาระบบการบริการทุกด้านเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

50340100/50340100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

- ประชาชนในพื้นที่เขตประเวศและผู้มารับบริการ ณ สำนักงานเขตประเวศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผลการทอดแบบสอบรอบที่ 2 จากกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-22)

90.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้มีการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจรอบ ที่ 2/2563 เป็นที่เรียบร้อย ช่วงวันที่ 4-12 มิถุนายน 63 ที่ ผ่านมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการเขตมีข้อมสั่งการในการประชุมผู้บริหารให้แต่ละฝ่ายให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาพ รวดเร็ว และมีกิริยาที่อ่อนน้อมและวาจาสุภาพต่อผู้่มารับบริการ และอยู่ระหว่างรอการลงทอดแบบสอบถาม รอบที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-17)

60.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข้เรื่องที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด 2 อับดับเพือรายงานผ่านระบบของกองงานผู้ตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1/2563 ได้รับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.296

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีเจ้าหน้าที่มาทอดแบบสอบถามรอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการประเมินผลความพึงพอใจรอบที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ สำนักงานเขตประเวศ ครั้งที่ 1 เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวิธีการศึกษาและแนวทางการดำเนินงาน "การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร" ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/2245 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเอกสารเข้าที่่ประชุมผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:หน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่ว ๆ ไปกับประชาชน หรือข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานหรือทั้งส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ผู้ประเมินทำการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3452

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3452

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0871

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.477

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.30

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
4.48

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **