ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 50340000-3452

สำนักงานเขตประเวศ

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายเชาว์วัฒน์ เยาวขันธ์ โทร.6358

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศให้บริการข้อมูลข่าวสารให้บริการทั่ว ๆ ไป กับประชาชน บุคลากรของหน่วยงาน และส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการเขตประเวศจัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารเขตทุกสัปดาห์ และประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ มอบนโยบาย การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การปรับปรุง และการพัฒนาระบบการบริการทุกด้านเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

50340100/50340100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

- ประชาชนในพื้นที่เขตประเวศและผู้มารับบริการ ณ สำนักงานเขตประเวศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ สำนักงานเขตประเวศ ครั้งที่ 1 เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวิธีการศึกษาและแนวทางการดำเนินงาน "การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร" ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/2245 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเอกสารเข้าที่่ประชุมผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:หน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่ว ๆ ไปกับประชาชน หรือข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานหรือทั้งส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ผู้ประเมินทำการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3452

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3452

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0871

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **