ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาและจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงาน : 50340000-3504

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.มลติชา พลผอม โทร. 6368

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการนี้จัดทำเพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน

50340400/50340400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของสำนักงานเขตประเวศ 2.2 เพื่อให้ส่วนราชการ จำนวน 26 แห่ง มีข้อปฏิบัติและแนวทางการทำงานให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ จำนวนทั้งสิ้น 26 แห่ง มีข้อปฏิบัติและแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 26 ฉบับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

26/8/2563 : รวบรวมเอกสารผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ส่งสำนักอนามัย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-24)

95.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการตามแผนงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-29)

75.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการตามแผนงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-28)

65.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินโครงการตามแผนงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 2.รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติ ของการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-26)

55.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินโครงการตามแผนงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 2.รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติแต่ละงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-27)

45.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจากการพิมพ์งานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เวียนให้บุคลากรถือปฏิบัติ 2.ดำเนินโครงการตามแผนงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ทำแบบสำรวจข้อมูลทั่วไปและแบบประเมินความเสี่ยงสภาพปัญหาก่อนดำเนินกิจกรรม 2. ดำเนินโครงการตามแผนงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เวียนข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ 2.จัดทำโครงการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานของบุคลากรของสำนักงานเขตประเวศ และแผนปฏิบัติงาน 3.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ครั้งที่ 1 ให้สำนักอนามัยทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้รับจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำมาต่อยอดพัฒนา 1 งาน 2.จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของการใช้รถยนต์ราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการฯ และจัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้งานฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักอนามัยทราบ
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3504

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3504

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0906

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **