รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 5034-0906

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 48.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด :
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน 2.พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้รับจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำมาต่อยอดพัฒนา 1 งาน 3.จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของการใช้รถยนต์ราชการ 4.เวียนข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ 5.จัดทำโครงการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานของบุคลากรของสำนักงานเขตประเวศ และแผนปฏิบัติงาน 6.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ครั้งที่ 1 ให้สำนักอนามัยทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักอนามัยกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สำนักอนามัยกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด