ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ : 50340000-3533

สำนักงานเขตประเวศ

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวจิรา ชูรุด โทร.6374

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาขยะในปัจจุบันกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บถึงวันละประมาณ 10,500 ตัน และก่อให้เกิดปัญหาในการกำจัดและทำลายอย่างมาก สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ซึ่งดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ตลอดจนนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมทั้งนำสิ่งของเหลือใช้รวบรวมส่งให้มูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อนำไปให้ประชาชนนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารได้ใช้ประโยชน์และเป็นอุปกรณ์สำคัญให้ผู้ตกงานได้ฝึกอาชีพ

50340600/50340600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เช่น โต๊ะ, ตู้, ที่นอน, โซฟาชำรุด 2.เพื่อส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะรวมทั้งลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรคและแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้านพักอาศัย 3.ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่ว่างริมทางหรือที่ดินส่วนบุคคล 4.ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในคูคลองทำให้กีดขวางทางระบายน้ำในคูคลองประตูระบายน้ำซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 5.นำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ที่พอจะซ่อมแซมนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะรวบรวมส่งให้วัดสวนแก้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 6.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย 7.ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกมูลฝอยและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่แยกด้วยตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ให้กับ ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ตลาด วัด และศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง 8 ชั้น ขึ้นไป ในพื้นที่เขตประเวศ ซึ่งสำนักงานเขตประเวศจะบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม จำนวน 65 แห่ง ในปีงบประมาณ 2563 2.กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน สังกัดเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ตลาด วัด และศาสนสถานชุมชน หมู่บ้านจัดสรร สามารถทิ้งของชิ้นใหญ่กับกิจกรรมเก็บของเหลือใช้ได้ครอบคุมทั่วพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : เป้าหมาย 65 ครั้ง ดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 หมู่บ้านชมเดือน แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 หมู่บ้านอิมพิเรียลปาร์ค แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 3.วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) 4.วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 หมู่บ้านสุธาทิพย์ แขวงหนองบอน (100 หลัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ชุมชนบ้านม้า แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนสุเหร่าเราะห์มาตุ้ลอิสลาม 4 แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 หมู่บ้านริมสวน แขวงหนองบอน 80 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 หมู่บ้านดีวัน แขวงประเวศ เขตประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรี แขวงประเวศ -วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ จำนวน 200 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : 1.ลงพื้นที่สำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำแผนดำเนินการ 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านเปรมฤทัย ล๊อค 17 แขวงหนองบอน จำนวน 80 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 4 แขวงดอกไม้ จำนวน 200 -วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) -วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562หมู่บ้านภัทรา แขวงประเวศ (250 หลัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ลงพื้นที่สำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนตารางกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำประกาศสำนักงานเขตประเวศ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าดำเนินการประชาสัมพันธ์ เช่น เคาะประตูบ้าน เสียงตามสาย
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการเก็บของเหลือใช้ ตามเวลาที่นัดหมาย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:นำขยะชิ้นใหญ่มาคัดแยกเพื่อส่งมอบให้วัดสวนแก้ว และบางส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้นำกลับมาใช้ประโยชน์
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบผลการดำเนินงานและรายงานปริมาณขยะชิ้นใหญ่ที่จัดเก็บได้แต่ละเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3533

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3533

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0895

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในชุมชน ในพื้นที่เขตประเวศ

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 13.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **