ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัด : 50350000-3463

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมศักดิ์ เกษสี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

มีสภาพทางกายภาพที่เป็นจุดเสี่ยง เช่นที่มืด ที่เปลี่ยว ซึ่งเป็นช่องโอกาสให้เกิดอาชญากรรม

50350300/50350300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2.2 เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อ่จเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.3 เพื่อประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัด

เป้าหมายของโครงการ

ถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะและที่ดินเอกชนในเขตบางพลัด ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 7 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน257 ดวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-19)

100.00

19/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 :แผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัด อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าบางใหญ่ และไฟฟ้าธนบุรีเข้ารับการแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-22)

85.00

22/6/2563 : ติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดเดือนมิถุนายน 63อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งรวมยอดได้ 35 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : แผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งในพื้นที่เขตบางพลัดประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 48 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : การติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดประจำเดือนเมษายน 2563 ซ่อมแซมตามที่ได้รับแจ้ง 45 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 :ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัด ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 40 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : แผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนรวม 40 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : แผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดเดือนมกราคม 2563 ได้จำนวน 45 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : แผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ 40 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 :แผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัด ประเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้จำนวน 45 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-10-29)

7.00

29/10/2562 : ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดประจำเดือนตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม) ได้จำนวน 45 ดวง ดังนี้ 1. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 จำนวน 1 ดวง 2. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 จำนวน 8 ดวง 3. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 จำนวน 5 ดวง 4. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 จำนวน 5 ดวง 5. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 97 จำนวน 2 ดวง 6. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 จำนวน 4 ดวง 7. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 63 จำนวน 1 ดวง 8. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 จำนวน 2 ดวง 9. ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 จำนวน 6 ดวง 10. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 จำนวน 1 ดวง 11. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 จำนวน 4 ดวง 12. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 62 จำนวน 1 ดวง 13.ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 จำนวน 5 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการติดตั้งซ่อมแซม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทำหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การไฟฟ้าตอบกลับกทม.จัดทำงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตั้งไฟฟ้าตามแผนที่กำหนดให้
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ซ่อมแซมไฟฟ้าตามแผนที่กำหรดและตามเรื่องร้องเรียนของประชาชน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3463

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3463

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0860

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๓. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **