ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : 50350000-3469

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอุทัย สัมพันธ์ 02 434 6366

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพพื้นที่เขตบางพลัด ปัจจุบันมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย และมีผลกระทบต่อประชาชนมาก คือ ปัญหาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานเขตบางพลัดในฐานะหน่วยงานปกครองท้องที่ มีหน้าที่จะต้องดำเนินการป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน การเสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราตลอดจนประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงภัยหรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย เช่น การดูแลตัดต้นไม้ การติดตั้งไฟฟ้า ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม การทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง และมีการเฝ้าระวังและ ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย การส่งเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถหรือล้อเลื่อนบนทางเท้า การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตของประชาชนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัย

50350900/50350900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัย 2. เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเตือนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันภัยและ อาชญากรรม 4. เพื่อเสริมกำลังและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. เพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยจากอาชญากรรม 6. เพื่อให้การอำนวยการจราจรเกิดความสะดวก ปลอดภัย การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักและมีจิตสำนึกในการใช้ทางสาธารณะร่วมกัน 7. เพื่อสร้างภาพลักษณ์กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม เป็นมหานครแห่ง ความปลอดภัย และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. จุดเสี่ยงภัยได้รับการตรวจตรา (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด) และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV (จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด หากพบว่ามีการชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข 2. จุดเสี่ยงภัยได้รับปรับสภาพแวดล้อมหรือได้รับการแก้ไข เช่น การดูแลตัดต้นไม้ที่รกทึบ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม และทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง 3. ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนน การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (School Care) 2 ครั้ง/วัน/จุด 4. ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยบนทางเท้า และกวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-19)

90.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษ ออกตรวจจุดติดตั้งตู้เขียวและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางพลัด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน (สายตรวจชุดกลางคืนรับผิดชอบ) และสายตรวจเพื่อนชุมชนออกตรวจตามซอยและชุมชนต่าง ๆ เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชน และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตู้เขียวและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางพลัดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ ๓ ครั้ง เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นตามจุดเสี่ยงภัยหรือตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ หากเกินอำนาจหน้าที่ ก็จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-17)

70.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตู้เขียวและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางพลัดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ ๓ ครั้ง เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นตามจุดเสี่ยงภัยหรือตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ หากเกินอำนาจหน้าที่ก็จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-14)

65.00

14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษ ออกตรวจจุดติดตั้งตู้เขียวและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางพลัด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน (สายตรวจชุดกลางคืนรับผิดชอบ) และสายตรวจเพื่อนชุมชนออกตรวจตามซอยและชุมชนต่าง ๆ เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชน และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-19)

60.00

19/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษ ตรวจจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียวในพื้นที่เขตบางพลัด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน (สายตรวจชุดกลางคืนรับผิดชอบ) และเข้าตรวจเยี่ยมตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ถ้าพบปัญหาก็จะดำเนินการแก้ไขหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-16)

55.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ ออกตรวจจุดเสียงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียวในพื้นที่เขตบางพลัด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ ๓ ครั้ง เช่้า เย็น และกลางคืน และสายตรวจเพื่อนชุมชน ออกตรวจเย่ี่ยมชุมชนต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ และช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-20)

50.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษ ออกตรวจจุดติดตั้งตู้เขียวและจุดเสียงภัย เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน และออกตรวจตราชุมชนต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ถ้าพบปัญหาจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยอำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่ วันละ ๒ ครั้ง ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-21)

40.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจชุดกิจการพิเศษ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงและจุดคิดตั้งตู้เขียวในพื้นที่เขตบางพลัดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ ๓ ครั้ง เช้่า เย็น และกลางคืน (เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกลางคืนรับผิดชอบ) และเข้าตรวจเย่ี่ยมเยียนตามชุมชนต่าง ๆ หากพบปัญหาจะประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษ ออกตรวจจุดติดตั้งตู้เขียวและจุดเสียงภัย เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน และออกตรวจตราชุมชนต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ถ้าพบปัญหาจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยอำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่ วันละ ๒ ครั้ง ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยและจุุดติดตั้งตู้เขียว เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และ กลางคืน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจจักรยานยนต์ ออกตรวจตามตรอก ซอย และชุมชนต่าง ๆ หากพบปัญหาจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ ติดตั้งตู้เขียวบริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และจัด เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเดินเท้าตรวจสอบตรวจจุดติดตั้งตู้เขียว ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน เป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตั้งตู้เขียวบริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต๋ และเดินเท้าตรวจสอบ ตรวจจุดติดตั้งดูแลความปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานชุมชนให้ช่วยกันดูแลและสอดส่อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานเสนอคณะผู้บริหารตามลำดับ เป็นระยะ ๆ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3469

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3469

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0860

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๓. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **