ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานเขตบางพลัด : 50350000-3474

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจินดารัตน์ บุญพันธ์ โทร 6158

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกที่มารับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการสำรวจครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน กิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน เป็นต้น

50350100/50350100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนมีความพึงพอใจในงานบริการของสำนักงานเขตในระดับมากถึงมากที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 ได้ระดับ 4.231 ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 ได้ระดับ 4.339 ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ เฉลี่ย ระดับ 4.285

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-25)

98.00

25/8/2563 : ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/1084 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/803 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-23)

95.00

23/7/2563 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทอดแบบสำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ จำนวน 50 ชุด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-25)

90.00

25/6/2563 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 และ 11 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/5/2563 : ฝ่ายปกครองรายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ให้กองงานผู้ตรวจราชการผ่านระบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : ฝ่ายปกครองรวบรวมผลการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อรายงานผลให้กองงานผู้ตรวจราชการผ่านระบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-20)

60.00

20/3/2563 : ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/332 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือกองงานผู้ตรวตราชการ ที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 13 และ 14 มกราคม 2563 รอแจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 13 และ 14 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 จัดโดยกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ที่ประชุมแจ้งกำหนดการในการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจณ ครั้งที่ 1 ประมาณกลางเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการตรวจติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ จัดโดยกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตจอมทอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการ จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 1
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 2
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3474

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3474

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0882

ตัวชี้วัด : ปี 2563 24. มิติที่ ๓.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.2850

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.23

100 / 100
3
4.23

100 / 100
4
4.29

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **