ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการบันทึกรายการทรัพย์สินและการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) : 50350000-3482

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

98.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98.00

นางสาวญาณิภา สุวรรณภักดี โทร. 6184

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

50350800/50350800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานสามารถจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบได้ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด เพื่อให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุตรวจสอบงบทรัพย์สินของหน่วยงานและรวบรวมจัดทำงบทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดทำงบทรัพย์สินให้ถูกต้องและจัดส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุภายในเดือนตุลาคม 2562 2. สามารถรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 3. สามารถรายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาส (แบบ 1) และรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ 2) ได้ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-14)

98.00

14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-25)

97.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-24)

95.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 / จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-06-25)

91.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บข้อมูลเพื่อรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-27)

90.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-04-27)

89.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 / เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-03-25)

87.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-02-25)

86.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-01-27)

85.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 / กำลังดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2019-12-26)

83.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-11-25)

80.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย - รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (แบบ 5) - รายงานทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน (แบบ 6-1 ถึง 6-5) - บัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงวันสิ้นงวดปีงบประมาณปัจจุบัน (แบบ 6-6) - งบหน้าทะเบียนทรัพย์สิน รหัสรายงาน AST 16 - บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน รหัสรายงาน AST 19

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-10-24)

70.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. *** ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 *** 1. จัดทำบัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 2. ทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินตาม แบบ 4 , แบบ 5 , แบบ 6 (แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 3. ทำรายงานงบหน้าทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินในระบบ (แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3482

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3482

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0879

ตัวชี้วัด : ปี 2563 21. ๒.๒.๒ คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 98.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
83.00

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
93.00

100 / 100
4
98.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **