ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) : 50350000-3484

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวธนัชชา บุญรัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คูคลองในพื้นที่เขตบางพลัดมีความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่ปัจจุบันประสบปัญหาอันเกิดจาการทิ้งขยะของประชาชนลงสู่คลองมีการรุกล้ำที่สาธารระ การตื้นเขินมีวัชพืชดินเลนกีดขวางทางน้ำไหลอันส่งผลกระทบต่อคุรภาพชีวิตของประชาชนชาวเขตบางพลัดและกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก คลองบางพลูเป็นคลองสำคัญของชาวบางพลัดเป็นแหล่งรองรับน้ำจากซอยจรัญสนิทวงศ์71 และชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อระบายออกสู้แม่น้ำเจ้าพระยา

50350300/50350300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการระบายน้ำใรคลองบางพลูให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 2.เพื่อปรับปรุงภูมิทันศ์ของคลองบางพลูให้สวยขึ้น 3. เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางพลูอันเกิดจากการสะสมของขยะและวัชพืช

เป้าหมายของโครงการ

1. คลองบางพลูได้รับการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาความตื้นเขินดินเลนสะสม 2. คลองบางพลูไม่มีขยะวัชพืชตกค้าง 3. ภูมิทัศน์ริงคลองบางพระครูมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-19)

100.00

19/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service)อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-22)

85.00

22/6/2563 : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service)อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือจัดกิจกรรมพัฒนาคลองบางพลูในครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service)อยู่ระหว่างขั้นตอนเชิญชวนประชาชนริมคลองบางพลูร่วมกันให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหนักชีวภาพเพื่อนำไปใช้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service)อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนร่วมกันพัฒนาเก็บขยะและรักษาความสะอาดริมคลองอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service)จ้างเหมาขุดลอกคลองบางพลูดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 :โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เตรียมความพร้อมประสานงานกับชุมชนริมคลองบางพลูเพื่อเข้าร่วมกันพัฒนาคลองและดำเนินการตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ลุกล้ำที่สาธารณะริมคลองบางพลู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 :โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมกับคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจและสรุปข้อมูลการวางแผนงานที่จะเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าวประชุมเมื่อวันที่ มค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) ประจำเดือนพ.ย.62 1. ทีมงานของสำนักงานเขตสำรวจข้อมูลพื้นที่ตลอดแนวคลองบางพลูและประชุมร่วมกับชาวชุมชนวัดเทพากรและชุมชนวัดภาณุรังษี เพื่อค้นหาปัญหา วางแผนการดำเนินการรวมทั้งออกแบบกิจกรรมเพื่อดำเนินการ 2. จัดทำโครงการเพื่อดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทีมงานของสำนักงานเขตบางพลัดสำรวจข้อมูลพื้นที่ตลอดแนวคลองบางพลูและประชุมร่วมกับชาวชุมชนวัดเทพากรและชุมชุมวัดภาณุรังสีเพื่อค้นหาปัญหาวางแผนการดำเนินงานรวมทั้งออกแบบกิจกรรมเพื่อดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทีมงานของสำนักงานเขตบางพลัดสำรวจข้อมมูลพื้นที่ตลอดแนวคลองบางพลูและประชุมร่วมกับชาวชุมชนวัดเทพากรและชุมชุมวัดภาณุรังสีเพื่อค้นหาปัญหาวางแผนการดำเนินงานรวมทั้งออกแบบกิจกรรมเพื่อดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนแนวทางในการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนตลอดแนวคลองบางพลูรับทราบและติดป้ายประกาศให้ทราบว่าคลองบางพลูเป็นคลองปลอดขยะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ชาวชุมชนวัดเทพากรและชุมชนวัดภาณุรังสีดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ชาวชุมชนวัดเทพากรและชุมชนวัดภาณุรังสีดำเนินกิจกรรมด้านการปรับภูมิทัศน์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ขุดลอกคลองบางพลู
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3484

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3484

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0881

ตัวชี้วัด : ปี 2563 23. มิติที่ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **