ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) : 50350000-3522

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมศักดิ์ เกษสี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการ ให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการ เป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน ความต้องการของผู้รับบริการ หรือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข/พัฒนาการให้บริการ หรือสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆ โดยนำแนวคิด/เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Lean เทคนิคการรื้อปรับระบบงาน (Reengineering) การออกแบบกระบวนการใหม่ (Process Redesign) ฯลฯ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงาน หรือการนำองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลักษณะการบริการที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องการพัฒนา

50350300/50350300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-19)

100.00

19/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/7/2563 : โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service)ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ดำเนินการตามแผนงานแก้ไขไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-22)

85.00

22/6/2563 : โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service)อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้เข้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งภายในเวลา 24 ชม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 :โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้แก้ไขไฟฟ้าฟ้าแสงสว่างตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในเวลาที่กำหนดไว้ภายใน 24 ชม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-23)

65.00

23/4/2563 : โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service)อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.จากที่ได้รับแจ้งมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 :โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามงานรักษารอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตามที่ได้ร้องเรียนจากประชาชนภายใน 24 ชม.ที่ได้รับแจ้งและประสานสน.ในพื้นที่เขตเพื่อขอข้อมูลการก่อให้เกิดอาชญากรรมและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service)เพื่อรักษารอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง/และทำหนังสือถึง3สถานีตำรวจ เพื่อขอสติถิการก่อคดีอาชญากรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 :โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) อยู่ระหว่างขั้นตอน. 1. ทำหนังสือถึง ตำรวจนครบาล 3 สถานี บวรมงคล,บางยี่ขัน,บางพลัด เพื่อขอสถิติการก่อเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้น 2. ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าตามที่ได้รับการแจ้งจากประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service)อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ทำหนังสือขอสติถิการก่อเหตุอาชญกรรมจาก3 สน. 2. ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) และโครงการร้างรอยยิ้ม ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม 1. ทีมงานของสำนักงานเขตสำรวจข้อมูลพื้นที่ตลอดแนวคลองบางพลูและประชุมร่วมกับชาวชุมชนวัดเทพากรและชุมชนวัดภาณุรังษี เพื่อค้นหาปัญหา วางแผนการดำเนินการรวมทั้งออกแบบกิจกรรมเพื่อดำเนินการ 2. จัดทำโครงการเพื่อดำเนินการ 3. ดำเนินการทำหนังสือแจ้ง 3 สน.เพื่อขอข้อมูลการก่อเกิดอาชญากรรมและดำเนินจัดทำรายงานประจำเดือนพ.ย 62 ถึงผอ.เขตทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รับแจ้ง/สำรวจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบพร้อมวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุไฟฟ้าดับ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการซ่อมแซม/แก้ไขปัญหาไฟดับ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ตรวจสอบผลการดำเนินการซ่อมแซม/แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินการและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3522

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3522

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0881

ตัวชี้วัด : ปี 2563 23. มิติที่ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **