ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัด : 50350000-3533

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวหทัยรัตน์ ชูทรัพย์ โทร.6175

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย

50350500/50350500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแจ้งการประเมินแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ที่ปรากฎจากผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของสำนักงานเขต

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-28)

100.00

28/5/2563 : พนักงานประเมินภาษีประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสียภาษี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-28)

90.00

28/4/2563 : พนักงานสำรวจจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อติดประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานเขต และจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศทราบและรับคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินฯ กรณีผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินฯ ไม่ถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :การลงสำรวจพื้นที่ไม่สามารถทำได้สะดวก เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาโรคระบาดโควิด เจ้าหน้าที่จึงใช้ต้อง google street View ช่วยในการทำงานอีกทาง

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-30)

85.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างพนักงานสำรวจดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศบัญชีดังกล่าวพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศทราบ (มีหนังสือขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการฯ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน จึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงพื้นที่ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เท่าที่ควร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-20)

80.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.4) เพิ่มเติม เพื่อจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายในเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยให้ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค - ระบบในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่สมบูรณ์ - ข้อมูลที่ได้จากกรมที่ดินยังไม่เป็นปัจจุบัน - ข้อมูลราคาประเมินจากรมธนารักษ์ ไม่สามารถหาราคาประเมินได้ทุกแปลง - ข้อมูลจากกรมการปกครองยังไม่เป็นปัจจุบัน - โปรแกรมที่นำมาปฏิบัติงานยังสมบูรณ์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-05)

50.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างพนักงานสำรวจดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศบัญชีดังกล่าวพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศทราบ (มีหนังสือขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการฯ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 )

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค 1. บ้านและโรงเรือนฯ ไม่ติดเลขที่บ้านเป็นปัจจุบัน 2. เอกสารเลขโฉนดที่ดินเป็นเก่าไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ได้จากกรมที่ดิน 3. ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ไม่ปรากฎทุกแปลง 4. ประชาชนไม่ได้รับความรู้และไม่เข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-31)

50.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างพนักงานสำรวจดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศบัญชีดังกล่าวพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศทราบ (มีหนังสือขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการฯ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 )

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการสำรวจ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างพนักงานสำรวจดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศบัญชีดังกล่าวพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศทราบ (มีหนังสือขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการฯ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ณ ปัจจุบัน แนวทางการปฎิบัติงาน 50 เขต ยังไม่เป็นไปแนวทางเดียวกัน ทำให้ยากแก่การปฎิบัติงาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-22)

30.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างพนักงานสำรวจดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศบัญชีดังกล่าวพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาที่พบ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ต้องพิมพ์ข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ดิน (taxmap) ซึ่งมีหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 2. ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดิน ที่มีอยู่ในระบบสารสนที่ดิน (taxmap) ไม่เป็นปัจจุบัน 3. เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ข้อเสนอแนะ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีความจำเป็นต้องใช้ระบบอินเตอร์ที่มีความเร็วสูง ในการค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานอื่นหลายหน่วยงานมาประกอบการประเมินภาษี เช่น กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน ระบบสารสนเทศที่ดิน เป็นต้น ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบอินเดอร์ที่มีความเร็วสูง ให้กับฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างพนักงานสำรวจดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศบัญชีดังกล่าวพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปกสรรค 1. ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วน เช่น กรมที่ดิน (ขาดเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เป็นจำนวนมากกว่า 40% ของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากกรมที่ดิน) 2. ระยะเวลาที่กำหนดให้ปฏิบัติงานน้อยเกินไป ประกอบกับอัตรากำหนดที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 3. เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับกฎหมายใหม่ ซึงมีรายละเอียดของกฎหมายและกฎกระทรวงหลายฉบับ

** อุปสรรคของโครงการ :1. จากการออกปฎิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พบว่ามีประชาชนยังไม่เข้าใจกับระบบและอัตราภาษีของกฎหมายใหม่ ถึงแม้จะมีการแจกแผ่นพับสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีดินฯ ให้แล้วก็ตามแต่ประชาชนก็ต้องการคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่โดยตรง จึงเป็นเหตุผลให้การำสรวจการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้างแต่ละหลังเกิดความล่าช้า

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกพื้นที่สำรวจ ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำฐานข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ห้องชุด ในพื้นที่เขตบางพลัด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ออกประกาศแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากพบไม่ถูกต้องให้ยื่นคัดค้านได้ ภายในกำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำบัญชประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีประเมินราคาห้องชุด
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต ประจำปีภาษี 2563
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าภาษี ภายในเดือนเมษายน 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำหนังสือแจ้งรายการภาษีค้างให้สำนักงานที่ดิน ภายในเดือนมิถุนายน 2563
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อออกคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สรุปผลการจัดเก็บภาษี รายงานให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักการคลังทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3533

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3533

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0875

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๑๗.๑ ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **