ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัด : 50350000-3533

สำนักงานเขตบางพลัด

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวหทัยรัตน์ ชูทรัพย์ โทร.6175

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย

50350500/50350500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแจ้งการประเมินแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ที่ปรากฎจากผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของสำนักงานเขต

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : เจ้าหน้าที่สำรวจสิ่งปลูกสร้าง และรับแบบคำร้องแก้ไขประเภทอาคารชุด

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ณ ปัจจุบัน แนวทางการปฎิบัติงาน 50 เขต ยังไม่เป็นไปแนวทางเดียวกัน ทำให้ยากแก่การปฎิบัติงาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-22)

30.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานเขตบางพลัด ได้สำรวจจำนวนผู้เสียภาษี เพื่อติดประกาศให้ประชาชนทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาที่พบ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ต้องพิมพ์ข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ดิน (taxmap) ซึ่งมีหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 2. ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดิน ที่มีอยู่ในระบบสารสนที่ดิน (taxmap) ไม่เป็นปัจจุบัน 3. เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ข้อเสนอแนะ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีความจำเป็นต้องใช้ระบบอินเตอร์ที่มีความเร็วสูง ในการค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานอื่นหลายหน่วยงานมาประกอบการประเมินภาษี เช่น กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน ระบบสารสนเทศที่ดิน เป็นต้น ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบอินเดอร์ที่มีความเร็วสูง ให้กับฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าออกสำรวจพื้นที่ ข้อมูลที่และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัด เพื่อออกประกาศแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในเดือนพฤศจิกายน 2562 หากพบไม่ถูกต้องให้ยื่นคัดค้านได้ภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปกสรรค 1. ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วน เช่น กรมที่ดิน (ขาดเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เป็นจำนวนมากกว่า 40% ของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากกรมที่ดิน) 2. ระยะเวลาที่กำหนดให้ปฏิบัติงานน้อยเกินไป ประกอบกับอัตรากำหนดที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 3. เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับกฎหมายใหม่ ซึงมีรายละเอียดของกฎหมายและกฎกระทรวงหลายฉบับ

** อุปสรรคของโครงการ :1. จากการออกปฎิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พบว่ามีประชาชนยังไม่เข้าใจกับระบบและอัตราภาษีของกฎหมายใหม่ ถึงแม้จะมีการแจกแผ่นพับสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีดินฯ ให้แล้วก็ตามแต่ประชาชนก็ต้องการคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่โดยตรง จึงเป็นเหตุผลให้การำสรวจการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้างแต่ละหลังเกิดความล่าช้า

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกพื้นที่สำรวจ ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำฐานข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ห้องชุด ในพื้นที่เขตบางพลัด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ออกประกาศแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากพบไม่ถูกต้องให้ยื่นคัดค้านได้ ภายในกำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำบัญชประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีประเมินราคาห้องชุด
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต ประจำปีภาษี 2563
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าภาษี ภายในเดือนเมษายน 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 8
:จัดทำหนังสือแจ้งรายการภาษีค้างให้สำนักงานที่ดิน ภายในเดือนมิถุนายน 2563
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 9
:ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อออกคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 10
:สรุปผลการจัดเก็บภาษี รายงานให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักการคลังทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3533

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3533

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0875

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๑๗.๑ ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **