รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 ๑๗.๑ ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี : 5035-0875

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เนื่องจากมีการขยายระยะเวลา ที่จะต้องออกใบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมกำหนดไว้เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เลื่อนไปเป็นเดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เนื่องจากอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจะออกแบบ ภ.ด.ส.4 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายตามกำหนดที่เลื่อนออกไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) จำนวน 6,398 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) จำนวน 6,436 ราย , จัดทำบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) จำนวน 5,068 ราย -พนักงานเจ้าหน้าที่รับชำระภาษีและรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีกรณีภาษีไม่ถูกต้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความหมาย: กรุงเทพมหานครสามารถ แจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๓ ทุกราย นิยาม : ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี ๒๕๖๓ ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ๑. สำนักการคลัง (ความรับผิดชอบ) ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของทุกสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร ๒. สำนักงานเขต (ความรับผิดชอบ) ๒.๑. ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร ๒.๒ แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีของสำนักงานเขต หาร จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของสำนักงานเขต คูณ ๑๐๐ การให้คะแนน ๑. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ร้อยละ ๑๐๐ ได้ ๕ คะแนน ๒. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ได้ ๔ คะแนน ๓. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ ได้ ๓ คะแนน ๔. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ ได้ ๒ คะแนน ๕. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ได้ ๑ คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายรายได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)