ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50360000-3535

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศิรินภา สุขกิจ/ 0 2427 6672

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ เป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อนำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคง โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ดังนั้น สำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และให้ประชาชนได้มองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไป

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะทางด้านอาชีพ 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอาชีพวิชาศิลปประดิษฐ์ ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 11 วัน ๆ ละ 1 วิชาชีพ ๆ ละ 40 คน ดังนี้ 1. กระเป๋าลดโลกร้อนซ่อนหา 2. กระเป๋าคุณนายระเบียบ 3. กระเป๋าลายตาราง 4. ถุงใส่กระติกน้ำสุดเก๋ 5. กระเป๋ามาการอง 6. สมุดใส่นามบัตร 7. กระเป๋าสะพายฝาเปิด 8. กระเป๋าหูหิ้วเดี่ยวชิวๆ 9. กระเป๋าใส่ของแอปปิเก้ 10. ที่ใส่กล่องทิชชู่ 11. รองเท้าเดินในบ้าน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-17)

100.00

17/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-03)

80.00

3/7/2563 : หยุดการฝึกอบรมวิชาชีพชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-08)

70.00

8/6/2563 : หยุดการฝึกอบรมวิชาชีพชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-13)

65.00

13/5/2563 : หยุดการฝึกอบรมวิชาชีพชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-07)

60.00

7/4/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพศิลปประดิษฐ์ในวันที่ 8 มี.ค.63 วิชารองเท้าเดินในบ้าน วันที่ 14 มี.ค.63 วิชากระเป๋าปลาโอริตางิ วันที่ 15 มี.ค.63 วิชากระเป๋าสองสี วันที่ 21 มี.ค.63 วิชาตะกร้าเอนกประสงค์ วันที่ 22 มี.ค.63 วิชากระเป๋าสะพายข้าง ขณะนี้หยุดการฝึกอบรมวิชาชีพชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-06)

50.00

6/3/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพศิลปประดิษฐ์ในวันที่ 8,14,15,21,22,28,29 มีนาคม และ 4,5 เมษายน 2563 จำนวน 9 วิชา ประกอบด้วย 1.รองเท้าเดินในบ้าน 2.กระเป๋าปลาโอริตางิ 3.กระเป๋าสองสี 4.ตะกร้าเอนกประสงค์ 5.กระเป๋าสะพายข้าง 6.กระเป๋าน้อยคล้องแขน 7.กระเป๋าช็อปปิ้งไฮโซ 8.กระเป๋าปากรูด 9.กระเป๋าหลายชั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 3-12 ก.พ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-08)

30.00

8/1/2563 : จัดหาวิทยากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-11-11
สิ้นสุด :2019-11-11
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-11
สิ้นสุด :2019-11-11
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการติดต่อประสานงานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-11
สิ้นสุด :2019-11-11
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-02
สิ้นสุด :2020-01-02
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเขต
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3535

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3535

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1089

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ/สร้างรายได้เสริมหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 55.4200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
55.42

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **