ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขตจอมทอง : 50360000-3543

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสนับ อ่อนเบา/ 02 4276672

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจอมทองได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขตจอมทอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าพันธุกรรมพืชและใช้ประโยชน์ทางการศึกษาพันธุกรรม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และได้จัดทำโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขตจอมทอง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขตจอมทอง และสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้คงอยู่สืบไป

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขตจอมทอง 2. เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขตจอมทอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 14 ก.ย.63 จำนวน 29 ชนิด.ได้แก่ ลิ้นจี่นครพนม1 ส้มซ่า ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-11)

90.00

11/9/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 10 ส.ค.63 จำนวน 1 ชนิด.ได้แก่ ต้นมะแพร้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-10)

85.00

10/8/2563 :ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 จำนวน 10 ชนิด เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 จำนวน 8 ชนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-03)

80.00

3/7/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 จำนวน 7 ชนิด เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.63 จำนวน 11 ชนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-08)

70.00

8/6/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 26 เม.ย.63 จำนวน 11 ชนิด เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 จำนวน 4 ชนิด เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 จำนวน 22 ชนิด เมื่อวันที่ 28 พ.ค.63 จำนวน 8 ชนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-15)

65.00

15/5/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63 จำนวน 4 ชนิด เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 จำนวน 7 ชนิด เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 จำนวน 13 ชนิด เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 จำนวน 22 ชนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-16)

60.00

16/4/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 5 มี.ค.63 จำนวน 12 ชนิด เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63 จำนวน 16 ชนิด เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 จำนวน 1 ชนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-02)

50.00

2/3/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63 จำนวน 19 ชนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 6 ม.ค.63 จำนวน 6 ชนิด วันที่ 8 ม.ค.63 จำนวน 19 ชนิด เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 จำนวน 3 ชนิด วันที่ 21 ม.ค.63 จำนวน 13 ชนิด เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 จำนวน 8 ชนิด วันที่ 23 ม.ค.63 จำนวน 10 ชนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืชเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2562 จำนวน 7 ชนิด วันที่ 20 ธ.ค.2562 จำนวน 6 ชนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืชเมื่อวันที่ 6 พ.ย.2562 จำนวน 29 ชนิด เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 จำนวน 22 ชนิด เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2562 จำนวน 11 ชนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-11-18 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-18 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ชนิดพันธุ์พืชในพื้นที่เขตจอมทอง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขตจอมทอง
:40%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำฐานข้อมูลพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้พันธุ์ไม้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตจอมทอง
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3543

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3543

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1031

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่ได้รับการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)

ค่าเป้าหมาย ชนิด/ปี : 100

ผลงานที่ทำได้ ชนิด/ปี : 219

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชนิด/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
75.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
120.00

100 / 100
4
219.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **