ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50360000-3550

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับลูกเสือ และยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการกำกับควบคุม ดูแล ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ หรือผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ด้วยขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือเขตจอมทอง และสำนักงานคณะกรรมการยุวกาชาดเขตจอมทอง จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น โดยได้รับเงินงบประมาณจากสำนักการศึกษาให้เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักการศึกษาร่วมดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสภากาชาดไทยกำหนด

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ 3. เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ 1.1 คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 80 คน 1.2 นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการฝึกอบรม รวม 40 หมู่ ๆ ละ 8 คน จำนวน 320 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน 2 ด้านคุณภาพ 2.1 ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติช่วยเหลือผู้กำกับลูกเสือได้ 2.2 เป็นการเพิ่มจำนวนนายหมู่ลูกเสือ - หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด และทดแทนนายหมู่ลูกเสือ – หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่จบการศึกษาไปแล้ว 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – ยุวกาชาดของสถานศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-30)

20.00

30/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :การจัดกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :การจัดกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-29)

20.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประเมินสถานการณ์ว่าจะเลื่อนหรือยกเลิกโครงการหรือไม่ เนื่องจากกำหนดจัดกิจกรรมประมาณปลายเดือน มิถุนายน 2563 และมีการเลื่อนเปิดเทอม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งคาดไม่ได้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงได้เมื่อไร และจะจัดกิจกรรมหลังจากนั้นได้หรือไม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-31)

20.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตามหนังสือหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-28)

20.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอประชุมคณะกรรมการลูกเสือ-ยุวกาชาดเขตจอมทอง เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดตัววิทยากร และได้รับแจ้งจากสำนักการศึกษา ให้สถานศึกษาชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตามหนังสือหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทางเขตกำหนดดำเนินการ วันที่ 24 -26 มิ.ย. 63 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ จ. ฉะเชิงเทรา และเมื่อใกล้ถึงกำหนดจะรอดูสถานการณ์อีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันจัดกิจกรรม วันที่ 24-26 มิ.ย. 2563 และประสานจองค่ายลูกเสือ กทม. (จอม-ประจญ นพเกตุ) จ.ฉะเชิงเทราแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-29)

10.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้โรงเรียนวัดไทร รับผิดชอบดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว และอยู่ระหว่างรอประชุมโรงเรียนเพื่อหารือกำหนดวันและจองค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำหนังสือมอบหมายให้โรงเรียนวัดไทรรับผิดชอบดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดวันและดำเนินการจองสถานที่ฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการลูกเลือ-ยุวกาชาดเขตจอมทองประชุมปรึกษาหารือกำหนดแผนการดำเนินงาน จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม กำหนดวิทยากร และกำหนดผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 หมู่ ๆละ 8 คน รวม 320
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3550

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3550

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1063

ตัวชี้วัด : (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **