รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย : 5036-1063

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยแล้ว 8 โรงเรียน อีก 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างจัดทำเรื่องขอหารือสำนักการศึกษาเพื่อขอดำเนินการต่อ เนื่องจากแนวทางการดำเนินการโครงการซึ่งออกมาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเลชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้งดและยกเลิกดำเนินการ -ยกเลิกการจัดกิจกรรม 4 โครงการ คือ 1) โครงการประชุมครู 2) โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 3) โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 4) โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร -ดำเนินการโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 2 โครงการ 1)โครงการเกษตรปลอดสารพิษ 2)โครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นักเรียนมีพัฒนาการสมวัย หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียนของทุกโรงเรียนในส้งกัดสำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาดำเนินการตรวจสอบติดตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินตนเองของสถานศึกษา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโรงเรียนในสำนักงานเขตที่มีผลการประเมิน ด้านคุณภาพของผู้เรียนระดับดีขึ้นไป คูณ 100 หารด้วยจำนวนโรงเรียนทั้งหมดในสำนักงานเขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด