ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50360000-3554

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตจอมทองเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยการระดมพลังสมองและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตจอมทอง บริหารและจัดการศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิชาการเขตจอมทองขึ้น

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อยกมาตรฐานศูนย์วิชาการเขตให้สูงขึ้น 2.เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้บุคลากรศูนย์วิชาการเขตมีวิสัยทัศน์การศึกษาในรูปแบบหรือทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 120 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2. ด้านคุณภาพ - ศูนย์วิชาการเขตจอมทองสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้มีคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนใกล้เคียงกัน - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 11 โรงเรียน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-30)

10.00

30/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งหากดำเนินการจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :การจัดกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :การจัดกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-29)

10.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สอบถามความเห็นและรอการแจ้งยืนยันจากโรงเรียนผู้รับมอบหมายดำเนินการว่าเห็นสมควรยกเลิก

** ปัญหาของโครงการ :การจัดกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-31)

10.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนกำหนดวัน และสถานที่ดำเนินการ รวมทั้งวิทยากรและหัวข้ออบรม ซึ่งคาดว่าไม่สามารถดำเนินการในเดือน พ.ค. 2563 ตามที่กำหนดไว้เดิมได้ จึงชะลอการประชุมหารือการจัดโครงการจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-28)

10.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอประชุมวางแผนกำหนดวัน สถานที่จัด และรายละเอียดกิจกรรม ซึ่งกำหนดจะดำเนินงานในเดือน พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-29)

10.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้ประธานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน (รร.วัดยายร่ม) ดำเนินการโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรอประชุมวางแผนกำหนดวันซึ่งจะจัดในเดือน พ.ค. 2563 สถานที่จัด และรายละเอียดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-29)

5.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการขอเห็นชอบมอบหมายให้ประธานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์วิชาการเขต ดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-30)

5.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการมอบหมายให้โรงเรียนที่เป็นประธานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายให้ประธานฝ่ายพัฒนาการเรียน การสอนดำเนินการโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดวัน สถานที่ และรายละเอียดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งเพื่อขออนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำเอกสารการดำเนินการงบประมาณ และเอกสารในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนไว้
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3554

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3554

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1063

ตัวชี้วัด : (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **