ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50360000-3555

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ปรียา รัตนชาคริต โทร.0 2427 7459

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจอมทอง ได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษาให้จัดทำ โครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มองเห็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงเกษตรอย่างชัดเจน เพราะนอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง ให้นักเรียนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย กรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้สำนักงานเขตจอมทองจัดโครงการอย่างต่อเนื่องขึ้นในปี 2563 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตร โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร 4. เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษไปสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน 5. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการจัดการด้านธุรกิจการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1.2 ครูเกษตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คน 2. ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนของโรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร ได้เรียนรู้วิชาเกษตรด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2.2 สำนักงานเขตจอมทองมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรครบวงจร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-27)

40.00

27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างวางผนกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อใช้ตอนเปิดเทอม โดยมีโรงเรียนที่จัดซื้อและเบิกจ่ายแล้ว คือโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-29)

25.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการโครงการ โดยเปลี่ยนระยะเวลาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเมล็ดพันธุ์ผัก จากระหว่างเดือน ก.พ.- พ.ค. 63 เป็น ระหว่างเดือน มิ.ย.- ส.ค. 63 โดย รร.วัดยายร่มและ รร.วัดไทร จะจัดซื้อช่วงเปิดเทอม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้มีการเลื่อนเปิดเทอมจากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมีภารกิจเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ทั้งแผนการสอน และอาคารสถานที่ เพื่อให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-29)

20.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-*19) จึงมีการปิดเทอมเร็วขึ้น และเลื่อนวันเปิดเทอมเป็น วันที่ 1 ก.ค. 2563 และต้องเตรียมวางแผนการเรียนการสอนให้เด็กว่า สามารถฝึกปฏิบัติตามโครงการได้หรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต้องประเมินสถานการณ์ว่าจะคลี่คลายช่วงใกล้เปิดเทอมมากน้อยเพียงไร และจะสามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้หรือไม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-27)

20.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดไทรและโรงเรียนวัดยายร่ม คาดว่าจะสำรวจวัสดุอุปกรณ์การเกษตรที่จะดำเนินการจัดซื้อช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธู์ใหม่ 2019 (COVID-19) อาจไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้แก่นักเรียนได้ตามปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-31)

20.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการเรียนการสอนวันสุดท้ายในวันที่ 6 มี.ค. 2563 และวันเปิดเทอมยังไม่ทราบว่าจะเปิดได้หรือไม่ ทางโรงเรียนวัดไทรและยายร่ม จึงชะลอการดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตรออกไปก่อน จนกว่าจะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนในโรงเรียนได้ตามปกติแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-28)

20.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจะวางแผนกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและดำเนินการงบประมาณ ระหว่างเดือนมี.ค. - เม.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างรอวางแผนกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างเดือน ก.พ. - เม.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดยายร่มและโรงเรียนวัดไทรดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดยายร่มและโรงเรียนวัดไทรเพื่อดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและวัสดุอุปกรณ์ ทางการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนวางแผนกำหนดกิจกรรมการเรียน การสอน และดำเนินการงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3555

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3555

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1063

ตัวชี้วัด : (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **