ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50360000-3556

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.แสงจันทร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบัน งบประมาณที่ได้รับไม่เป็นการเพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 3. เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิมอีกหัวละ 600.- บาท จำนวนนักเรียน 7,506 คน คนละ 600.-บาท รวมเป็นเงิน 4,503,600.-บาท /ปี 2. ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองทุกโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อชุดลูกเสือ ชุดพละ และเบิกจ่ายงบประมาณค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าชุดลูกเสือ ชุดพละ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-31)

65.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-27)

60.00

27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตดำเนินการงบประมาณค่าประกันอุบัติเหตุให้โรงเรียน อยู่ระหว่างเปิดซองผู้เสนอราคา จัดทำรายงานผลการเสนอราคา และเตรียมดำเนินการทำสัญญากรมธรรม์ ความคุ้มครองมีผลเริ่มวันที่ 1 ก.ค. 2563 - 16 พ.ค.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-30)

55.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีบริษัทประกันเสนอราคา ทำให้ต้องขออนุมัติยกเลิกประกาศเดิม เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศสรรหาใหม่เป็นครั้งที่ 2 ประกอบกับรอแนวทางหลักเกณฑ์ใหม่ เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่สามารถยอมรับได้จึงไม่มีผู้เสนอราคา ส่วนการดำเนินการงบประมาณค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล จะดำเนินการช่วงใกล้เปิดเทอมหรือเปิดเทอมแล้ว ซึ่งเลื่อนออกไปจาก 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยต้องทราบจำนวนนักเรียนที่มีตัวอยู่จริงและมีรายชื่อแล้ว เพื่อดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่นักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :หลักเกณฑ์ค่ารักษาพยาบาล อาจกำหนดให้จ่ายสูงเกินไป เมื่อเทียบกับนักเรียนที่ทำประกันมีจำนวนน้อย และจำนวนนักเรียนยังไม่แน่นอน ยังคงมีการรับสมัครอยู่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศสรรหาบริษัทประกันแล้ว วันที่ 29 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตจอมทอง โดยฝ่ายการศึกษาเตรียมการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน เพื่อทำประกันอุบัติเหตุ ซึ่งกรมธรรม์ปีการศึกษา 2562 จะสิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 โดยระยะเวลาคุ้มครองของปีการศึกษา 2563 จะเริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ส่วนโรงเรียนในสังกัดจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาจากสำนักการศึกษา ปี 2563 ไม่ได้กำหนดให้จัดทำแผนค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายโครงการ มี 2 รายการ โรงเรียนจะดำเนินการ 1 รายการ คือ รายการค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด /ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล และให้ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการ 1 รายการ คือ ค่าประกันอุบัติเหตุ โดยจะดำเนินการระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาจากสำนักการศึกษา ว่าจะกำหนดให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเหมือนปีก่อน ๆ หรือไม่ โดยจะกำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนรอจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน โดยรอแนวทางปฏิบัติจากสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาฯ และขออนุมัติแผนฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการงบประมาณตามที่ จัดทำแผนฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3556

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3556

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1063

ตัวชี้วัด : (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **